4 Nisan 2008 Cuma

iş ve sosyal hukuku 1

1-)
İşçi ile işveren arasındaki iş ilişkilerini düzenleyen ilk medeni kanunu aşağıdakilerden hangisidir?

A)
Dilâver Paşa Nizamnamesi
B)
Tatil-i Eşgal Kanunu
C)
Maadin Nizamnamesi
D)
Umumi Hıfzısıhha Kanunu
E)
Mecelle
2-)
Yetişkin işçilerin yanısıra ilk kez kadın genç ve çocuk işçileri çalışma yaşı, süreleri, işin nitelik ve koşulları yönünden koruyan kanunun adı ve yürürlük tarihi aşağıdakilerden hangisidir?

A)
1926 - Borçlar Kanunu
B)
1930 - Umumi Hıfzıssıhha Kanunu
C)
1937 - 3008 sayılı İş Kanunu
D)
1953 - Deniz İş Kanunu
E)
1971 - 1475 sayılı İş Kanunu
3-)
Devlet memurlarının iş ilişkilerini hangi hukuk kuralları ile düzenlenir?

A)
Anayasa hukuku
B)
Medeni hukuk
C)
İş hukuku
D)
İdare hukuku
E)
Kamu hukuku
4-)
"Tüzük ve yönetmelikler" iş hukukunun kaynaklarından hangisi içinde yer almaktadır?"

A)
Uluslararası Kaynaklar
B)
Yazılı Kaynaklar
C)
Yazısız Kaynaklar
D)
Yardımcı Kaynaklar
E)
Bakanlar Kurulu Kararları
5-)
Aşağıdakilerden hangisi tarım işleri kavramına dahil olsa dahi istisnai olarak İş Kanununun uygulandığı alanlardandır?

A)
Aile ekonomisi sınırları içinde yapılan tarımla ilgili yapı işleri
B)
Tarlada yapılan ekim işleri
C)
Tarım sanatları
D)
Bitkisel ürün elde edilmesine yönelik işler
E)
Hayvan bakıcılığı
6-)
Bir doktorun yanında çalışan pansumancı iş ilişkisi yönünden aşağıdaki kanunlardan hangisine tabidir?

A)
Borçlar Kanunu
B)
İş Kanunu
C)
Medeni Kanun
D)
Umumi Hıfzısıhha
E)
Ticaret Kanunu
7-)
Hizmet akdinin tarafları kendi aralarında belirli bir süre kararlaştırmadıkları halde işin niteliğinden kapsadığı süre belirli olabiliyorsa bu durumda ne tür hizmet akdi söz konusudur?

A)
Belirsiz süreli iş sözleşmesi
B)
Tam süreli iş sözleşmesi
C)
Belirli süreli iş sözleşmesi
D)
Süreksiz iş sözleşmesi
E)
Sürekli iş sözleşmesi
8-)
Özellikle işverenler için getirilen akit yapma zorunluluğunun gerekçelerinden en önemlisi hangisidir?

A)
Toplumsal amaç
B)
Sosyal amaç
C)
İktisadi amaç
D)
Siyasi amaç
E)
Ahlaki esaslar
9-)
Aşağıdakilerden hangisi tekrar işe alma zorunluluğu doğuran nedenlerden biri değildir?

A)
İşçinin kanuni görev nedeniyle işten çıkarılması
B)
İşçinin sakatlanarak işten ayrılması
C)
İşçinin sendikal nedenlerden dolayı işinden ayrılması
D)
Gazeteci işçinin hastlanarak işten ayrılması
E)
İş sözleşmesinin işveren tarafından İş Kanunu’nun 25/II maddesindeki kurallarına uymayan haller nedeniyle feshedilmesi
10-)
Hastalanan gazetecinin iş sözleşmesi ne kadar süre ile feshedilemez?

A)
3 ay
B)
6 ay
C)
9 ay
D)
1 yıl
E)
2 yıl
11-)
İşçinin sattığı mal miktarına göre maktu veya yüzde olarak ödenen ücret türü hangisidir?

A)
Yüzde usulü ücret
B)
Götürü ücret
C)
Komisyon ücret
D)
Kârdan pay alma
E)
Akort ücret
12-)
Haftalığı 140 TL olan bir işçiye işverence uygulanacak olan ücret kesintisi bir ayda en çok ne kadardır?

A)
10 TL
B)
20 TL
C)
30 TL
D)
40 TL
E)
60 TL
13-)
Aşağıdakilerden hangisi ücretin unsurlarından biri değildir?

A)
Üçüncü kişiler tarafından ödenmesi
B)
İşveren tarafından ödenmesi
C)
Para olarak ödenmesi
D)
Ücretin takas edilememesi
E)
Bir iş karşılığı olması
14-)
Ücret Garanti Fonu, işverenin iflâsı sebepleri ile işçilerin iş ilişkisinden kaynaklanan son ne kadarlık ücret alacağını karşılar?

A)
2 yıllık
B)
1 yıllık
C)
6 aylık
D)
4 aylık
E)
3 aylık
15-)
İş hayatında gece dönemi olarak kabul edilen gün dönemi en fazla kaç saat sürmektedir?

A)
6 saat
B)
7.5 saat
C)
9 saat
D)
11 saat
E)
12 saat
16-)
Çağrı üzerine çalışmaya dayalı iş sözleşmesinde, günlük çalışma süresi kararlaştırılmamış ise, işveren her çağrıda işçiyi en az kaç saat üst üste çalıştırmak zorundadır?

A)
2 saat
B)
3 saat
C)
4 saat
D)
5 saat
E)
6 saat
17-)
MURAT AÇIKÖĞRETİM KURSLARI aşağıdaki işlerden hangisini alt işverene devredemez?

A)
Temizlik işlerini
B)
Kantin işletmesini
C)
Eğitim işini
D)
Güvenlik işini
E)
Fotokopi işini
18-)
İş ilişkisinin çocuklar gençler, kadınlar, özürlüler eski hükümlüler ve terör mağduru kişiler yönünden en kapsamlı ve en ayrıntılı düzenleme hangi mevzuatta yer almaktadır?

A)
4857 sayılı İş Kanunu
B)
Medeni Kanun
C)
Umumi Hıfzısıhha Kanunu
D)
Borçlar Kanunu
E)
Basın-İş Kanunu
19-)
Bir il sınırı içinde elli ve daha fazla işçi çalıştıran özel sektör en az yüzde kaç özürlü çalıştırmalıdır?

A)
9
B)
6
C)
3
D)
2
E)
1
20-)
Evlenme sebebi ile kadın işçi iş sözleşmesini evlediği tarihten ne kadar süre içinde sona erdirirse kıdem tazminatı almaya hak kazanır?

A)
3 ay
B)
6 ay
C)
1 yıl
D)
2 yıl
E)
5 yıl
21-)
İşçinin hiçbir sebep göstermeksizin ard arda kaç iş günü işe gelmemesi halinde işveren tarafından hizmet akdi derhal feshedilebilir?

A)
1
B)
2
C)
3
D)
4
E)
5
22-)
İş Mahkemesi, bildirimli feshin geçersizliğine karar verdiğinde, işveren işçiyi mahkeme kararına rağmen işe başlatmazsa işçiye ne kadar ücreti tutarında tazminat öder ?

A)
En az 3 ay en çok 6 aylık
B)
En az 2 ay en çok 6 aylık
C)
En az 4 ay en çok 6 aylık
D)
En az 4 ay en çok 8 aylık
E)
En az 6 ay en çok 8 aylık
23-)
Mahkemece feshin geçersizliğine karar verilirse işveren en geç ne zaman işçiyi işe başlatmak zorundadır?

A)
1 hafta
B)
2 hafta
C)
1 ay
D)
2 ay
E)
Derhal
24-)
Aşağıdakilerden hangisi iş hukukunun kendine özgü kaynaklarından değildir?

A)
İş sözleşmesi
B)
Toplu iş sözleşmesi
C)
İşyeri iç yönetmelikleri
D)
Çalışma koşulu haline gelmiş işyeri uygulamaları
E)
İçtihadi birleştirme kararı
25-)
Uluslararası Çalışma Örgütü’nün yasama organı aşağıdakilerden hangisidir?

A)
Çalışma Konferansı
B)
Avrupa Adalet Divanı
C)
Yasama Konferansı
D)
Yasama Meclisi
E)
Ekonomik Konsey
26-)
Aşağıdakilerden hangisi İş Kanunu kapsamındadır?

A)
Ev hizmetlerinde çalışanlar
B)
Rehabilite edilenler
C)
Gemi adamları
D)
Profesyonel sporcular
E)
Zirai mücadele pilotları
27-)
Toplu işçi çıkarmaya gidilen işyerlerinde çıkarma tarihinin kesinleşmesinden itibaren ne kadar süre ile geçici iş ilişkisi kurulamaz?

A)
1 ay
B)
2 ay
C)
3 ay
D)
5 ay
E)
6 ay
28-)
Aşağıdakilerden hangisi işverenin borçlarından değildir?

A)
Ücret ödeme
B)
Eşit davranma
C)
İşe uygun işçi çalıştırma
D)
İşçi sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alma
E)
Disiplin borcu
29-)
Aşağıdakilerden hangisi Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nda yer almaz?

A)
Çalışma Genel Müdürü
B)
İşçi Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürü
C)
Hazine Müsteşarlığı Temsilcisi
D)
En üst işveren teşekküllerinden 5 temsilci
E)
Sağlık Bakanı
30-)
İşveren belli süreli bir iş sözleşmesini süresinden önce haklı bir sebep olmaksızın feshedecek olursa, işçi aşağıdakilerden hangisini talep edebilir?

A)
1 yıllık ücreti tutarında tazminat
B)
6 aylık ücreti tutarında tazminat
C)
3 aylık ücreti tutarında tazminat
D)
Fesih tarihi ile iş sözleşmesinin son erme tarihi arasındaki ücret ve ekleri
E)
En az 4 aylık en çok 8 aylık ücret tutarında tazminat
Soru No.
Doğru Cevap
Cevabınız
Doğru/Yanlış
1-)
E


2-)
B


3-)
D


4-)
B


5-)
C


6-)
B


7-)
C


8-)
B


9-)
E


10-)
B


11-)
C


12-)
D


13-)
D


14-)
E


15-)
D


16-)
C


17-)
C


18-)
A


19-)
C


20-)
C


21-)
B


22-)
D


23-)
C


24-)
E


25-)
A


26-)
E


27-)
E


28-)
E


29-)
E


30-)
D

iş ve sosyal hukuku

1-)
İşçinin işverene işin yapılması ile yürütüm biçimi ve koşulları yönünden bağlı olması hangi tür bağlılığı ifade eder?

A)
İktisadi bağlılık
B)
Hukuki bağlılık
C)
Ekonomik bağlılık
D)
Teknik bağlılık
E)
İdari bağlılık
2-)
İşçinin korunması ilkesinin sınırı aşağıdakilerden hangisidir?

A)
işçi ile işveren arasındaki hukuki bağlılık
B)
İşçinin üretim araçlarına sahip olmaması
C)
Kamu yararına ters düşmemesi
D)
İşçinin bedeni hizmet görmesi
E)
Hizmet aktinin en önemli unsurunun insan olması
3-)
Hava taşıma işlerine aşağıdaki kanunlardan hangisi uygulanır?

A)
Borçlar Kanunu
B)
Basın-İş Kanunu
C)
Medeni Kanun
D)
Ticaret Kanunu
E)
Hava İş kanunu
4-)
Aşağıdaki kaynaklardan hangisi İş Hukuku’nun kendi özgü kaynaklarındandır?

A)
İçtihadı birleştirme kararları
B)
Çalışma koşulu haline gelen işyeri uygulamaları
C)
Resmi Tebliğ
D)
Örf ve adet hukuku
E)
Uluslararası Çalışma Örgütü kararları
5-)
Toplu İş Hukuku’nun işçilerin ve işverenlerin sendikaları ile olan ilişkilerini düzenleyen kuralları ne olarak adlandırılır?

A)
Toplu İş Sözleşmesi Grev ve Lokavt Hukuku
B)
Bireysel İş Hukuku
C)
Sendikalar Hukuku
D)
İş Hukuku
E)
Borçlar Hukuku
6-)
İşçi statüsü altında çalışanlar ile bunları çalıştıran işverenler arasındaki iş ilişkileri hangi hukuk dalı kapsamındadır?

A)
Sigortalar Hukuku
B)
Bireysel İş Hukuku
C)
Sendikalar Hukuku
D)
Sosyal Güvenlik Hukuku
E)
Toplu İş Sözleşmesi Grev ve Lokavt Hukuku
7-)
18 yy. sonlarında İngiltere’de yapılan Sanayi Devrimi döneminde hukuk düzeni hangi ilkelere dayanmaktadır?

A)
Sosyalist sistem
B)
Sözleşme Serbestisi ve Hukuki Eşitlik
C)
Devletin özel hukuki düzenlemeleri
D)
Sosyal Politika kuralları
E)
Sözleşme zorunluluğu
8-)
Osmanlı İmparatorluğu döneminde Sanayi Devriminin yaşanmamasının en önemli sebebi aşağıdakilerden hangisidir?

A)
Sanayi Devrimi’nin koşullarının oluşmaması
B)
İşçi sayısının yetersizliği
C)
İşverenlerin korunması düşüncesi
D)
İş hukuku kurallarının oluşmaması
E)
Klasik Liberal sistemin benimsenmemiş olması
9-)
Aşağıdaki tarihi eşleştirmelerden hangisi yanlıştır?

A)
Tatil-i Eşgal Kanunu - 1909
B)
Dilaver Paşa Nizamnamesi - 1865
C)
Mecelle - 1869
D)
Borçlar Kanunu - 1926
E)
931 sayılı II. İş kanunu - 1967
10-)
Aşağıdaki kanunlardan hangisi genel kanunlar arasında yer almaz?

A)
Medeni Kanun
B)
Borçlar Kanunu
C)
Umumi Hıfzısıhha Kanunu
D)
Sendikalar Kanunu
E)
Belediyeler Kanunu
11-)
Hukuk kurallarının yazılı olmayan kaynakları (örf ve adet hukuku) hangi alanda uygulanmaz?

A)
Ara dinlenmesi
B)
Saklı haklar
C)
Gece dönemi
D)
Tarım işler
E)
Yıllık izin
12-)
Hafta tatili ücretine hak kazanabilmesi için hangi koşula gerek vardır?

A)
Borçlar Kanunu’nun uygulama alanı içinde olmak.
B)
Tatilden önceki iş günlerinde çalışmış olmak.
C)
İş Kanunu kapsamı dışında olmak.
D)
En az 1 yıl çalışmış olmak.
E)
Hizmet akdinde hafta tatili ile ilgili düzenleme bulunması.
13-)
İşçinin gözaltına alınması veya tutuklanması halinde işveren işçinin sözleşmesini ne zaman sona erdirebilecektir?

A)
10 iş günü sonra
B)
Bildirim süresi içinde
C)
Devamsızlığın bildirim sürelerini aşmasından sonra
D)
Devamsızlığın 1 haftayı geçmesi halinde
E)
Devamsızlığı öğrenir öğrenmez derhal
14-)
Kadın işçinin kocası ile işin postalar halinde yürütüldüğü aynı veya ayrı işyerinde çalışıyor ise, kadın işçinin gece çalışmasının kocasının çalıştığı gece postasına rastlamayacak şekilde düzenlenmesi kimin talebi ile düzenlenecektir?

A)
Kadın işçinin
B)
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı
C)
İşverenin
D)
Bölge Çalışma Müdürlüğü’nün
E)
Erkek işçinin
15-)
Aşağıdakilerden hangisi ücret sistemlerinden değildir?

A)
Komisyon ücreti
B)
Avans ücret
C)
Parçabaşı ücret
D)
Götürü ücret
E)
Yüzde usulü ücret
16-)
3 yıllık yapılmış iş sözleşmesi sükut ile en fazla ne kadar süre ile yenilenebilir?

A)
1 yıl
B)
3 yıl
C)
1 ay
D)
6 ay
E)
3 ay
17-)
İşçi, gösterilen sebebin geçerli olmadığı iddiası ile fesih bildiriminin tebliğ tarihinden itibaren kaç ay içinde İş Mahkemesinde dava açabilir?

A)
1 ay
B)
2 ay
C)
3 ay
D)
4 ay
E)
6 ay
18-)
Denkleştirme modeli ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A)
İlk kez 4857 sayılı iş kanunu ile çalışma yaşamımıza girmiştir.
B)
İş kanuna göre 2 ay uygulanır. Bu süre TİS ile 4 aya kadar uzatılabilir.
C)
Tarafların anlaşması ile haftalık normal çalışma süresi günde 11 saati aşmamak koşuluyla farklı şekilde dağıtılabilir.
D)
Dönemsel çalışma süresinin söz konusu olduğu işlerde 6 aya kadar denkleştirme süresi uygulanır.
E)
Denkleştirme modeli yalnızca dönemsel işlerde uygulanabilir.
19-)
80 işçi çalıştıran işveren iş kanunundaki anlamıyla toplu işçi çıkarmanın söz konusu olabilmesi için ne kadar sürede ve en az kaç işçinin işten çıkarılması gerekir?

A)
1 hafta içinde 4 işçi
B)
1 hafta içinde 5 işçi
C)
1 ay içinde 8 işçi
D)
1 hafta içinde 10 işçi
E)
1 ay içinde 10 işçi
20-)
İşçi kesinleşen mahkeme veya özel hakim kararının kendisine tebliğinden itibaren kaç işgünü içinde işe başlamak için işverene başvuruda bulunmak zorundadır?

A)
7 iş günü
B)
20 iş günü
C)
30 iş günü
D)
10 iş günü
E)
3 iş günü
21-)
İşçinin, işverenin eli altında bulunan makinaları kaç günlük ücreti ile ödenmeyecek şekilde hasara uğratması halinde işveren tarafından işçinin iş sözleşmesi bildirimsiz olarak feshedilebilir?

A)
10
B)
20
C)
30
D)
60
E)
90
22-)
Aşağıdakilerden hangisi işverenin hizmet akdi yapma zorunluluğu içinde sayılamaz?

A)
İş kazası sonucu malul olan işçinin maluliyetinin sona ermesi
B)
Sakat ve eski hükümlü çalıştırma
C)
Bir sendikada yönetim görevi sona eren işçi
D)
Hastalık nedeniyle akdi feshedilen gazeteci
E)
Bir siyasi partide yönetim görevi sona eren işçi
23-)
Medeni Kanun, Borçlar Kanunu, Anayasa; iş hukukunun hangi tür kaynakları arasında yer alır?

A)
Yardımcı kaynak - Yapısal kararlar
B)
Yazılı kaynak - Özel kanun
C)
Yazılı kaynak - Genel kanun
D)
Yardımcı kaynak - Özel kanun
E)
Yardımcı kaynak - Bilimsel kararlar
24-)
Dönemsel işlerde çalışma dönemi işin niteliğine göre en çok ne kadar süreyi geçmemek üzere işveren tarafından belirlenebilir?

A)
2 ay
B)
3 ay
C)
4 ay
D)
6 ay
E)
1 yıl
25-)
Saat ücreti 20 TL olan işçi 1 saat fazla sürelerle çalışmıştır. İşçinin bu çalışması için en az kaç TL ödenecektir?

A)
20 TL
B)
25 TL
C)
30 TL
D)
40 TL
E)
60 TL
26-)
İşçi kuruluşunda yönetim görevi biten bir işçinin eski işine geri dönebilmesi için hangi süre içinde talepte bulunması gerekir?

A)
10 iş gün
B)
1 ay
C)
2 ay
D)
3 ay
E)
6 ay
27-)
Akit yapma serbestisinin sınırları hangi kanunda belirtilmiştir?

A)
Deniz - İş Kanun
B)
Ticaret Kanunu
C)
Borçlar Kanunu
D)
İş Kanunu
E)
Medeni Kanun
28-)
Kıdemi iki yıl olan bir işçinin kaç günlük yıllık ücretli izni vardır?

A)
7 gün
B)
10 gün
C)
14 gün
D)
20 gün
E)
26 gün
29-)
Osmanlı İmparatorluğu döneminde iş hukuku alanında atılan ilk adım aşağıdakilerden hangisidir?

A)
Mecelle
B)
Dilaver Paşa Nizamnamesi
C)
Maadin Nizamnamesi
D)
Tatil-i Eşgal Kanunu
E)
Umumi Hıfzısıhha Kanunu
30-)
Aşağıdakilerden hangisi İş Kanunu kapsamına girer?

A)
Ev hizmetleri
B)
Tarım işleri
C)
Profesyonel sporcular
D)
İşveren dahil 3 kişiden fazla çalışan esnaf ve küçük sanatkarlar
E)
Aile ekonomisi içinde kalan her çeşit yapı işi
Soru No.
Doğru Cevap
Cevabınız
Doğru/Yanlış
1-)
D


2-)
C


3-)
A


4-)
B


5-)
C


6-)
B


7-)
B


8-)
A


9-)
C


10-)
D


11-)
E


12-)
B


13-)
C


14-)
A


15-)
B


16-)
A


17-)
A


18-)
E


19-)
E


20-)
D


21-)
C


22-)
E


23-)
C


24-)
D


25-)
B


26-)
D


27-)
D


28-)
C


29-)
B


30-)
D

1 Nisan 2008 Salı

ARA SINAV SON GÜNCEL SORULARI

Genel muhasebe
1-)
Varlık, borç ve sermayedeki artış ve azalışların kaydedilmesi, sınıflandırılması, özetlenmesi, analiz ve yoruma hazırlanması aşağıdaki muhasebe dallarından hangisinin konusudur?
A)
Maliyet Muhasebesi
B)
Şirketler Muhasebesi
C)
Genel Muhasebe
D)
Bankacılık Muhasebesi
E)
Uzmanlık Muhasebesi
2-)
Aşağıdakilerden hangisi işletmenin amaçlarından biri değildir?

A)
İşletmenin devamlılığını sağlamak
B)
Likidite
C)
Topluma hizmet etmek
D)
Kredi vermek
E)
Müşteri ilişkilerinin üst düzeyde tutulması
3-)
İşletmelerin belli bir döneme ait faaliyet sonuçlarını gösteren tabloya ne ad verilir?

A)
Bilanço
B)
Genel Geçici Mizan
C)
Fon Akım Tablosu
D)
Gelir Tablosu
E)
Nakit Akım Tablosu
4-)
Varlık satışı, faiz, kira gibi işlemlerden elde edilen hasılatın brüt tutarına ne ad verilir?

A)
Kasa
B)
Sermaye
C)
Zarar
D)
Gider
E)
Gelir
5-)
Bu bilgilere göre X işletmesinin özsermayesi kaç TL’dir?

A)
44.000
B)
22.000
C)
20.000
D)
64.000
E)
24.000
6-)
Bilanço ile ilgili aşağıda verilen ifadelerden hangisi yanlıştır?

A)
Bilançonun aktif tarafında işletmenin varlıkları yer alır.
B)
Bilançonun pasif tarafında işletmenin kaynakları yer alır.
C)
Bilançoda aktif ve pasif toplamları daima birbirine eşittir.
D)
Bilançoda işletmenin döneme ait gelir ve giderleri yer alır.
E)
Bilanço kalan veren hesaplardan oluşan tablodur.
7-)
Kendi başlarına olayların etkilerini kesin sonuçlarıyla verebilen hesaplar aşağıdakilerden hangisidir?

A)
Düzenleyici Hesaplar
B)
Nazım Hesaplar
C)
Geçici Hesaplar
D)
Köprü Vazifesi Gören Hesaplar
E)
Asli Hesaplar
8-)
Aşağıdakilerden hangisi aktif karakterli bir hesaptır?

A)
Borç Senetleri
B)
Satıcılar
C)
Binalar
D)
Banka Kredileri
E)
Sermaye
9-)
Aşağıdakilerden hangisi aktif hesapların özelliklerinden biridir?

A)
Kaynakların izlendiği hesaplardır.
B)
Artışlar için alacaklandırılırlar.
C)
Dönem sonunda kalan kadar alacaklandırılarak kapanırlar.
D)
Kâr/zarar hesabının borcuna devredilirler.
E)
Alacak kalanı verirler.
10-)
Kasaya para girişlerini kaydetmek için kullanılan belgeye ne ad verilir?

A)
Tahsil fişi
B)
Tediye fişi
C)
Giriş fişi
D)
Mahsup fişi
E)
Maliyet fişi
11-)
Muhasebe kayıt sürecinde işlemlerin ilk kaydedildiği araç aşağıdakilerden hangisidir?

A)
Bilanço
B)
Büyük defter
C)
Envanter defteri
D)
Genel geçici mizan
E)
Yevmiye defteri
12-)
Aşağıdakilerden hangisi defterlere kayıt yaparken uyulması gereken kurallardan biri değildir?

A)
Defterler kullanılmadan önce notere onaylatılır.
B)
Defterlere kayıtlar kurşun kalemle yapılır.
C)
Defterlere kayıtlar Türkçe yapılır.
D)
Deftere geçirilmiş kayıt silinemez, kazınarak okunamaz hale getirilemez.
E)
Yevmiye defterinde hatalı kayıtlar için yeni bir düzeltme kaydı yapılır.
13-)
Aşağıdakilerden hangisi işletmenin aralık ayının sonunda düzenlediği mizandır?

A)
Genel Geçici Mizan
B)
Ara Mizan
C)
Kesin Mizan
D)
Aylık Mizan
E)
Envanter Mizanı
14-)
Yukarıdaki kapanış kaydında hangi hesap yanlış tarafta kullanılmıştır?

A)
Borç Senetleri
B)
Banka Kredileri
C)
Sermaye
D)
Satıcılar
E)
Kasa
15-)
İşine devam eden bir işletmede dönembaşında yapılacak ilk işlem aşağıdakilerden hangisidir?

A)
Envanter çıkartmak
B)
Gelir tablosunu düzenlemek
C)
Envanter defterine kayıt
D)
Yevmiye defterine açılış kaydı
E)
Büyük deftere açılış kaydı
16-)
Muhasebe politikalarının dönemler itibariyle değiştirilmeden uygulanması hangi muhasebe kavramının gereğidir?

A)
Sosyal Sorumluluk

B)
Tutarlılık

C)
Tam Açıklama

D)
İhtiyatlılık

E)
Kişilik

17-)
Aşağıdakilerden hangisi Gelir Tablosu ilkelerinden biridir?

A)
Dönen Varlık İlkeleri
B)
Duran Varlık İlkeleri
C)
Özkaynak İlkeleri
D)
Kısa Vadeli Yabancı Kaynak İlkeleri
E)
Gelir - Gider İlkeleri
18-)
İşletmenin dönembaşı mal mevcudu hangi hesabın hangi tarafına kaydedilir?

A)
Ticari Mallar Hesabının alacağına
B)
Ticari Mallar Hesabının borcuna
C)
Kasa Hesabının borcuna
D)
Satışlar Hesabının alacağına
E)
Pazarlama Satış Dağıtım Giderleri Hesabının borcuna
19-)
Yukarıdaki yevmiye kaydı hangi işleme aittir?

A)
Kredili mal alışına
B)
Peşin mal alışına
C)
Kredili mal satışına
D)
Kredili satılan malın iadesine
E)
Peşin mal satışına
20-)
Aralıklı envanter yöntemine göre satılan mallarla ilgili yapılan indirimler hangi hesaba kaydedilir?

A)
Yurtiçi Satışlar Hesabının alacağına
B)
Ticari Mallar Hesabının alacağına
C)
Satış İadeleri Hesabının borcuna
D)
Satış İskontoları Hesabının borcuna
E)
Ticari Mallar Hesabının borcuna
21-)
Yukarıdaki yevmiye kaydı hangi işleme aittir?

A)
Peşin mal satışına
B)
Kredili mal alışına
C)
Kredili mal satışına
D)
Peşin mal alışına
E)
Peşin alınan malın iadesine
22-)
Bankadaki mevduat hesabından Borçlu Cari Hesaba para aktarılması durumunda yapılacak yevmiye kaydı aşağıdakilerden hangisidir?

A)
B)
C)
D)
E)
23-)
Hisse Senetleri alış fiyatının altında bir fiyatla satılırsa, alış fiyatı ile satış fiyatı arasındaki fark hangi hesaba kaydedilir?

A)
Hisse Senetleri Hesabına
B)
Menkul Kıymet Satış Kârları Hesabına
C)
Menkul Kıymet Satış Zararları Hesabına
D)
Menkul Kıymet Değer Düşüklüğü Karşılıkları Hesabına
E)
Kasa Hesabına
24-)
İşletme, yönetimine katılmak amacıyla peşin olarak hisse senedi satın aldığında aşağıdaki kayıtlardan hangisi yapılır?

A)
B)
C)
D)
E)
25-)
Müşteriden olan alacağın, bankadaki mevduat hesabına yatırılması durumunda aşağıdaki hesaplardan hangisi borçlanır?

A)
Bankalar
B)
Alıcılar
C)
Satıcılar
D)
Banka Kredileri
E)
Kasa
26-)
Vadesinde tahsil edilemediği için noter aracılığıyla protesto çekilen alacak senetleri için kullanılacak yardımcı hesap aşağıdakilerden hangisidir?

A)
Cüzdandaki Senetler
B)
Tahsildeki Senetler
C)
Protestolu Senetler
D)
Takipteki Senetler
E)
Teminattaki Senetler
27-)
Yukarıdaki yevmiye kaydı hangi işleme aittir?

A)
Borç Senedi verilmesine
B)
Müşteriye senet ciro edilmesine
C)
Senet ciro edilerek mal alınmasına
D)
Alacak senetlerinin tahsil edilmesine
E)
Senet iskontosuna
28-)
Aşağıdakilerden hangisi maddi olmayan duran varlıklar arasında yer almaz?

A)
Haklar
B)
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
C)
Şerefiye
D)
Özel Maliyetler
E)
Yapılmakta Olan Yatırımlar
29-)
Maddi Duran Varlıkların maliyet bedeline aşağıdakilerden hangisi dahil edilmez?

A)
Fatura ücreti
B)
KDV
C)
Montaj giderleri
D)
Gümrük vergileri
E)
Nakliye sırasındaki sigorta giderleri
30-)
İşletme 5.000 + 500 KDV’ye demirbaş satın almış ve bedelini ödemiştir. Bu demirbaşın nakliyesi ve montajı için ayrıca 100 + 10 KDV’lik ödeme yapmıştır.Yapılacak yevmiye kaydı aşağıdakilerden hangisidir?

A)
B)
C)
D)
E)

Cevaplar
Soru No.
Doğru Cevap
Cevabınız
Doğru/Yanlış
1-)
C


2-)
D


3-)
D


4-)
E


5-)
E


6-)
D


7-)
E


8-)
C


9-)
C


10-)
A


11-)
E


12-)
B


13-)
A


14-)
D


15-)
D


16-)
B


17-)
E


18-)
B


19-)
C


20-)
D


21-)
D


22-)
B


23-)
C


24-)
E


25-)
A


26-)
C


27-)
D


28-)
E


29-)
B


30-)
A
1-)
Çok sayıdaki bilginin anlamlı bir şekilde düzenlenmesi aşağıdaki muhasebe işlevlerinden hangisini ifade eder?

A)
Kaydetme
B)
Sınıflandırma
C)
Özetleme
D)
Raporlama
E)
Analiz ve Yorum
2-)
Tutulan muhasebe defterlerinin doğruluğunu onaylamaya yetkili muhasebe meslek mensubu aşağıdakilerden hangisidir?

A)
Serbest Muhasebeci
B)
Serbest Muhasebeci Mali Müşavir
C)
Muhasebe Denetçisi
D)
Yeminli Mali Müşavir
E)
Noter
3-)
Üçüncü şahışların varlıklar üzerindeki hakları aşağıdakilerden hangisi ile ifade edilir?

A)
Sermaye
B)
Varlıklar
C)
Borçlar
D)
Özkaynaklar
E)
Alıcılar
4-)
Aşağıdakilerden hangisi bilançoda yer almaz?

A)
Kasa
B)
Banka Kredileri
C)
Sermaye
D)
Hisse Senetleri
E)
Faiz Gelirleri
5-)
Özsermayede azalış yaratan unsurlar hangisi ile ifade edilir?

A)
Kâr
B)
Zarar
C)
Gelir
D)
Varlık
E)
Borç
6-)
Bu bilgilere göre açılış maddesinde Sermaye Hesabı’na yazılacak rakam aşağıdakilerden hangisidir?

A)
20.000
B)
28.000
C)
8.000
D)
23.000
E)
11.000
7-)
Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki hesaba ilişkin doğru bir açıklama değildir?

A)
Hesabın borç toplamı 1000’dir.
B)
Hesabın alacak toplamı 300’dür.
C)
Hesap 700 alacak kalanı vermiştir.
D)
Hesap 700 borç kalanı vermiştir.
E)
Aktif karakterli bir hesaptır.
8-)
Bir hesabın borçlu taraf toplamının alacaklı taraf toplamından küçük olması durumunda aşağıdakilerden hangisi doğru bir ifade olur?

A)
Hesap alacak kalanı vermiştir.
B)
Hesap borç kalanı vermiştir.
C)
Aktif bir hesaptır.
D)
Hesap kapalıdır.
E)
Hesap hatalıdır.
9-)
Aşağıdakilerden hangisi pasif karakterli bir hesaptır?

A)
Bankalar Hs.
B)
Hisse Senetleri Hs.
C)
Taşıtlar Hs.
D)
Alıcılar Hs.
E)
Satıcılar Hs.
10-)
Yılsonu ayarlama ve düzeltme kayıtlarından önce düzenlenen mizan aşağıdakilerden hangisidir?

A)
Ara Mizan
B)
Aylık Mizan
C)
Genel Geçici Mizan
D)
Kesin Mizan
E)
Envanter Mizanı
11-)
Muhasebe kayıt sürecinde işlemlerin topluca gösterilmesini sağlayan, maddeler halinde kayıt yapılan defter aşağıdakilerden hangisidir?

A)
Envanter defteri
B)
Mizan defteri
C)
Kasa defteri
D)
Yevmiye defteri
E)
Büyük defter
12-)
12. ve 13. sorular aşağıdaki bilgilere göre cevaplandırılacaktır.“X” işletmesinin 31.12.2007 tarihli billançosu aşağıdaki gibidir."X" İşletmesi Bilançosu 31.12.2007“X” işletmesinin 31.12.2007 tarihinde yapması gereken kapanış kaydı aşağıdakilerden hangisidir?

A)
B)
C)
D)
E)
13-)
Yukarıdaki bilgilere göre “X” işletmesinin 01.01.2008 tarihinde yapması gereken açılış kaydı aşağıdakilerden hangisidir?

A)
B)
C)
D)
E)
14-)
Aşağıdakilerden hangisi muhasebenin temel kavramları arasında yer almaz?

A)
Sosyal sorumluluk
B)
Özün önceliği
C)
Tam açıklama
D)
İhtiyatlılık
E)
Özkaynak
15-)
Kayıtlarda kullanılacak belgelerin gerçek durumu yansıtan tarafsız, güvenilir belgeler olması aşağıdaki muhasebe temel kavramlarından hangisinin gereğidir?

A)
Tutarlılık kavramının
B)
Verilerin güvenilir olması kavramının
C)
Tam açıklama kavramının
D)
Sosyal sorumluluk kavramının
E)
Özün önceliği kavramının
16-)
Alınan mallarla ilgili sağlanan iskontolar hangi hesaba nasıl kaydedilir?

A)
Alış İskontoları Hesabının alacağına
B)
Satış İskontoları Hesabının borcuna
C)
Ticari Mallar Hesabının alacağına
D)
Ticari Mallar Hesabının borcuna
E)
Yurtiçi Satışlar Hesabının borcuna
17-)
İşletmenin Ticari Mallar Hesabının kalanı 2.300 TL, Yurtiçi Satışlar Hesabının kalanı 1.700 TL ve dönemsonu mal mevcudu 800 TL’dir.Bu bilgilere göre Satılan Ticari Malların Maliyeti kaç TL’dir?

A)
200
B)
600
C)
1.400
D)
1.200
E)
1.500
18-)
Peşin mal satışlarının kaydedilmesiyle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A)
Yurtiçi Satışlar Hesabı alacaklandırılır.
B)
Ticari Mallar Hesabı alacaklandırılır.
C)
Ticari Mallar Hesabı borçlandırılır.
D)
Yurtiçi Satışlar Hesabı borçlandırılır.
E)
Kasa hesabı alacaklandırılır.
19-)
İşletmenin stoklarına ilişkin hesaplarının durumu aşağıdaki gibidir.İşletmenin dönemsonu mal mevcudu 7.000 TL olduğuna göre kâr ya da zarar kaç TL’dir?

A)
2.000 kâr
B)
2.000 zarar
C)
5.000 kâr
D)
5.000 zarar
E)
8.000 kâr
20-)
İşletme, bankadaki mevduat hesabına para yatırdığında aşağıdaki kayıtlardan hangisini yapar?

A)
B)
C)
D)
E)
21-)
Mal satışlarında işletme tarafından tahsil edilen Katma Değer Vergisi hangi hesaba nasıl kaydedilir?

A)
İndirilecek KDV Hesabının borcuna
B)
İndirilecek KDV Hesabının alacağına
C)
Hesaplanan KDV Hesabının borcuna
D)
Hesaplanan KDV Hesabının alacağına
E)
Kasa Hesabının alacağına
22-)
Aşağıdaki işlemlerden hangisi Kasa Hesabına alacak kaydı yapılmasını gerektirir?

A)
Kredili mal alınması
B)
Peşin olarak mal alınması
C)
Peşin olarak mal satılması
D)
Mal satışına karşılık çek alınması
E)
Müşteriden senet alınması
23-)
Mal satışına karşılık poliçe alınması durumunda aşağıdaki hesaplardan hangisi borçlandırılır?

A)
Kasa Hs.
B)
Alınan Çekler Hs.
C)
Alacak Senetleri Hs.
D)
Alıcılar Hs.
E)
Borç Senetleri Hs.
24-)
Yukarıdaki yevmiye kaydı hangi işleme aittir?

A)
Açık hesabı bulunan müşteriden senet alınmasına
B)
Müşteriye poliçe verilmesine
C)
Müşteriden çek alınmasına
D)
Müşteriye mal satılmasına
E)
Müşteriye senet ciro edilmesine
25-)
Müşteriden olan alacağa karşılık çek alınması durumunda yapılacak kayıtta hangi hesap alacaklanır?

A)
Kasa Hs.
B)
Alınan Çekler Hs.
C)
Verilen Çekler Hs.
D)
Alıcılar Hs.
E)
Satıcılar Hs.
26-)
Alacak Senetlerinin tahsil edilmek üzere bankaya gönderilmesi durumunda hangi hesap borçlanır?

A)
Bankalar Hs.
B)
Kasa Hs.
C)
Alacak Senetleri / Cüzdandaki Senetler
D)
Alacak Senetleri / Tahsildeki Senetler
E)
Banka Kredileri Hs.
27-)
Yukarıdaki yevmiye kaydı hangi işleme aittir?

A)
Borç senedi için senet ciro edilmesi
B)
Alacak senedinin tahsili
C)
Senet iskontosu
D)
Alınan mal için senet verilmesi
E)
Borç senedi verilmesi
28-)
Kayıtlı değeri 100.000 TL, Birikmiş Amortismanı 20.000 TL olan taşıt, peşin olarak 90.000 + 9.000 KDV’ye satılırsa hangi kayıt yapılır?

A)
B)
C)
D)
E)
29-)
Kiralanan gayrimenkuller üzerine yaptırılan duvar, merdiven, asansör, garaj gibi harcamalar hangi hesapta izlenir?

A)
Binalar Hs.
B)
Yapılmakta Olan Yatırımlar Hs.
C)
Özel Maliyetler Hs.
D)
Haklar Hs.
E)
Şerefiye Hs.
30-)
İnşaat halinde olan duran varlıklar için inşaat tamamlanıncaya kadar ödenen bedeller hangi hesaba kaydedilir?


A)
Binalar Hs.

B)
Yeraltı ve Yerüstü Düzenleri Hs.

C)
Tesis, Makine, Cihazlar Hs.

D)
Özel Maliyetler Hs.

E)
Yapılmakta Olan Yatırımlar Hs.
1-)
B2-)
D3-)
C4-)
E5-)
B6-)
A7-)
C8-)
A9-)
E10-)
C11-)
D12-)
B13-)
C14-)
E15-)
B16-)
C17-)
E18-)
A19-)
A20-)
E21-)
D22-)
B23-)
C24-)
A25-)
D26-)
D27-)
A28-)
B29-)
C30-)
E
1-)
Mali nitelikteki işlemlerin tarih, taraflar, konu, miktar ve tutar yönüyle belgelendirilmesi ve belgelerin muhasebe defterlerine geçirilmesi işlemi aşağıdakilerden hangisi ile ifade edilir?

A)
Sınıflandırma
B)
Özetleme
C)
Analiz ve yorum
D)
Hesaplama
E)
Kaydetme
2-)
“Muhasebe Bilgi Akışı”aşağıdakilerden hangisinde doğru sıra ile verilmiştir?

A)
Girdi-İşletme faaliyetleri mali işlemleri-Çıktı-Süreçleme-Karar vericiler
B)
İşletme faaliyetleri mali işlemleri-Girdi-Çıktı-Süreçleme-karar vericiler
C)
İşletme faaliyetleri mali işlemleri-Girdi-Süreçleme-Çıktı-Karar vericiler
D)
Süreçleme-İşletme faaliyetleri mali işlemleri-Girdi-Karar vericiler-Çıktı
E)
Girdi - işletme faaliyetleri mali işlemleri-Süreçleme-Karar vericiler-Çıktı
3-)
İşletmelerin belli bir tarihteki mali yapısını gösteren tablo aşağıdakilerden hangisidir?

A)
Kâr Dağıtım Tablosu
B)
Gelir Tablosu
C)
Fon Akım Tablosu
D)
Bilanço
E)
Kesin Mizan
4-)
Sayın Mehmet Kaya’nın sahip olduğu değerler şunlardır: Nakit 250.000.- TL; Banka mevduatı 25.000.-TL; Bina 35.000.- TL; Alacaklar 12.000.-TL; Otomobil 18.000.- TL; Borçlar 15.000.- TL;dir. Mehmet Kaya bu değerlerden 15.000.- TL mevduatını, nakit parasının yarısını, otomobilini, tüm alacak ve borçlarını da tahsis ederek KAYA PARFÜMERİ’yi kurmuştur.Yeni kurulan işletmenin öz sermayesi kaç TL’dir?

A)
325.000.-TL
B)
340.000.-TL
C)
355.000.-TL
D)
205.000.-TL
E)
155.000.-TL
5-)
Aşağıdaki bilgilerden hangisi Gelir Tablosunda yer almaz?

A)
Gelir
B)
Gider
C)
Sermaye
D)
Kâr
E)
Zarar
6-)
İşletmenin kârlı peşin mal satması durumunda aşağıdakilerden hangisi gerçekleşmez?

A)
Öz sermayede artış olur
B)
Varlıkların yapısında değişme olur
C)
Varlıklar toplam olarak artar
D)
Borçlar toplam olarak azalır
E)
Kaynaklar toplam olarak artar
7-)
İşletmenin dönem sonunda hesap kalanlarından elde ettiği tablo aşağıdakilerden hangisidir?

A)
Kar-Zarar Tablosu
B)
Gelir Tablosu
C)
Hesap Tablosu
D)
Bilanço
E)
Fon Akım Tablosu
8-)
Aşağıdakilerden hangisi işlemlerin muhasebeleştirilmesinde temel olup olmamasına göre yapılan hesap gruplarından biri değildir?

A)
Asli hesaplar
B)
Düzenleyici hesaplar
C)
Geçici hesaplar
D)
Köprü vazifesi gören hesaplar
E)
Yardımcı Hesaplar
9-)
Dönem içinde gerçekleşen mali işlemlerin muhasebe kayıt ortamında belgelere dayanarak kaydedildiği defter aşağıdakilerden hangisidir?

A)
Envanter Defteri
B)
Büyük Defter
C)
Yevmiye Defteri
D)
Yardımcı Defter
E)
İşletme Hesabı Defteri
10-)
İşlemlerin Büyük Deftere aktarılması muhasebenin hangi temel işlevinin gerçekleştirilmesini sağlar?

A)
Özetleme
B)
Kaydetme
C)
Raporlama
D)
Sınıflandırma
E)
Analiz Etme
11-)
Aşağıdakilerden hangisi dönem sonu envanter kayıtlarından sonra hazırlanan ve mali tabloların hazırlanmasında temel alınan mizandır?

A)
Geçici mizan
B)
Genel Geçici mizan
C)
Ara mizan
D)
Kesin mizan
E)
Aylık mizan
12-)
Aşağıdakilerden hangisi işe yeni başlayan işletmelerde ilk kayıt yapılan defterdir?

A)
Yevmiye defteri
B)
Büyük defter
C)
İşletme hesabı defteri
D)
Günlük defter
E)
Envanter defteri
13-)
Muhasebe içi envanter kayıtları aşağıdakilerden hangisine yapılır?

A)
Envanter defteri
B)
İşletme hesabı defteri
C)
Envanter listesi
D)
Büyük defter
E)
Yevmiye ve Büyük defter
14-)
Muhasebe kayıtlarının gerçek durumu yansıtan ve usulüne uygun olarak düzenlenmiş tarafsız belgelere dayandırılması hangi temel kavramla ifade edilir?

A)
Tutarlılık
B)
Verilerin güvenilir olması
C)
Sosyal sorumluluk
D)
Tam açıklama
E)
Özün önceliği
15-)
Mizan aracılığıyla defterler arasında kontrolü sağlamak için, mizanın borç ve alacak toplamları aşağıdakilerden hangisiyle karşılaştırılır?

A)
Yevmiye defteri toplamı
B)
Büyük defter toplamı
C)
Bilanço toplamı
D)
İşletme defteri toplamı
E)
Mizan kalanları
16-)
Mal satın alırken işletmenin, fatura bedelinin belli bir yüzdesi olarak satıcılara ödediği veya ödeyeceği Katma Değer Vergisi hangi hesaba nasıl kaydedilir?

A)
Hesaplanan KDV hesabının alacağına
B)
İndirilecek KDV hesabının borcuna
C)
İndirilecek KDV hesabının alacağına
D)
Hesaplanan KDV hesabının borcuna
E)
Devreden KDV hesabının borcuna
17-)
Yukarıdaki yevmiye kaydı aşağıdaki işlemlerden hangisine aittir?

A)
Kredili satılan mal için yapılan iskonto
B)
Kredili mal satışı
C)
Kredili satılan malın iadesi
D)
Kredili alınan mal için yapılan alış iskontosu
E)
Kredili satın alınan malın iadesi
18-)
İşletmenin Ticari Mallar hesabının borç kalanı 6.200.-TL; Yurtiçi Satışlar hesabının alacak kalanı 7.600.- TL ve dönem sonu mal mevcudunun maliyeti ise 600.-TL’dir.Bu bilgilere göre işletmenin Brüt Satış Kâr veya Zararı kaç TL.’dir?

A)
2.000.- Kâr
B)
2. 000.-Zarar
C)
1.400.- Kâr
D)
1.400.- Zarar
E)
1.200.- Kâr
19-)
“A” işletmesi mal alım satımı ile ilgili işlemlerde Aralıklı Envanter Yöntemini uygulamaktadır. “A” işletmesi 20.03.2006 tarihinde müşterisi Fehmi TOK’a 80.000 +8.000 KDV’ye yarısı peşin yarısı kredili mal satmıştır.Yapılacak muhasebe kaydında aşağıdaki hesaplardan hangisi kullanılmayacaktır?

A)
Kasa
B)
Hesaplanan KDV
C)
Alıcılar
D)
Yurtiçi Satışlar
E)
Satılan Ticari Malların Maliyeti
20-)
Devamlı Envanter Yönteminde ticari mallar hesabının borç kalanı aşağıdakilerden hangisini ifade eder?

A)
Satılan malın maliyetini
B)
Satın alınan malın maliyetini
C)
Satışlardan sağlanan hasılatı
D)
Satışlardan sağlanan karı
E)
Mevcut malların maliyetini
21-)
Aşağıdakilerden hangisi stokları maliyet fiyatlarıyla saptama yöntemlerinden biri değildir?

A)
Ortalama Maliyet Yöntemi
B)
Gerçek Maliyet Yöntemi
C)
Piyasa Değeri Yöntemi
D)
İlk Giren İlk Çıkar Yöntemi
E)
Son Giren İlk Çıkar Yöntemi
22-)
Satıcı işletmeye verilen çekin, işletmenin banka hesabından tahsil edilmesi durumunda aşağıdaki hesaplardan hangisi borçlandırılır?

A)
Alınan Çekler
B)
Kasa
C)
Banka
D)
Verilen Çekler ve Ödeme Emirleri
E)
Satıcılar
23-)
Tahviller üzerinde yer alan tahsil edilebilir duruma gelmiş faiz kuponları hangi hesaba nasıl kaydedilir?

A)
Faiz Gelirleri hesabının borcuna
B)
Özel Kesim Tahvil, Senet ve Bonoları Hesabının Borcuna
C)
Kamu Kesim Tahvil Senet ve Bonoları Hesabının Borcuna
D)
Diğer Hazır Değerler Hesabının Borcuna
E)
İştiraklerden Temettü Gelirleri hesabının alacağına
24-)
Hisse senetleri alış değerinin üzerinde bir değerle satılırsa aradaki fark aşağıdaki hesaplardan hangisinde izlenir?

A)
Hisse Senetleri Satış Kârı Hesabı
B)
Kambiyo Kârları Hesabı
C)
Komisyon Gelirleri Hesabı
D)
İştiraklerden Temettü Gelirleri Hesabı
E)
Menkul Kıymet Satış Kârı Hesabı
25-)
“Z” işletmesi daha önce 250. - TL alacaklı olduğu müşterisi Fehmi TOK’u kendisini lehtar göstererek kabule gönderdiği ve Fehmi TOK’un kabul ettiği 60 gün vadeli aynı tutardaki nominal değerli poliçeyi almıştır.Bu durumda yapılacak kayıtta hangi hesap borçlandırılır?

A)
Alıcılar
B)
Borç senetleri
C)
Alacak senetleri
D)
Alınan çekler
E)
Verilen çekler ve ödeme emirleri
26-)
Yukarıdaki muhasebe kaydı hangi işleme aittir?

A)
Alacak senetlerinin protesto ettirilmesi
B)
Alacak senetlerinin ciro edilmesi
C)
Alacak senetlerinin bankaya iskonto ettirilmesi
D)
Alacak senetlerinin banka tarafından tahsili
E)
Alacak senetlerinin bankaya tahsile gönderilmesi
27-)
İşletme 4.000 + 400 KDV’ye peşin taşıt satın almış, gümrük ve sigortası için ayrıca 300 + 30 KDV ödemiştir. Yapılması gereken yevmiye kaydı aşağıdakilerden hangisidir?

A)
B)
C)
D)
E)


28-)
Sabit varlıkları elde etme maliyeti içinde aşağıdakilerden hangisi yer almaz?

A)
Fatura bedeli
B)
Çalıştırma giderleri
C)
Montajla ilgili giderler
D)
Taşıma ve hammaliye giderleri
E)
Nakliye sırasındaki sigorta giderleri
29-)
Kayıtlı değeri 700.000.-TL birikmiş amortismanı 250.000.-TL olan işletmeye ait bina, çek karşılığı 400.000- TL’ye satılırsa yapılacak kayıt aşağıdakilerden hangisidir? (KDV ihmal edilmiştir.)

A)
B)
C)
D)
E)
30-)
Dönem içinde oluşan gelir ve gider hesapları, dönemin net faaliyet sonucunu belirlemek üzere aşağıdaki hesaplardan hangisine devredilerek kapatılır?


A)
Asli hesaplara

B)
Aktif hesaplara

C)
Pasif hesaplara

D)
Dönem Kâr/Zararı hesabına

E)
Düzenleyici hesaplara
1-)
E2-)
C3-)
D4-)
E5-)
C6-)
D7-)
D8-)
E9-)
C10-)
D11-)
D12-)
E13-)
E14-)
B15-)
A16-)
B17-)
E18-)
A19-)
E20-)
E21-)
C22-)
D23-)
D24-)
E25-)
C26-)
C27-)
D28-)
B29-)
B30-)
D


İKTİSADA GİRİŞ
1-)
Toplumsal refahın en üst düzeyde sağlanabilmesi için ne olması gerektiğini inceleyen iktisat bölümü aşağıdakilerden hangisidir?

A)
Sosyal toplum iktisadı
B)
Normatif iktisat
C)
Makro iktisat
D)
Pozitif iktisat
E)
Kalkınma İktisadı
2-)
Serbest mallarla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A)
Doğada her istendiğinde bulunan ve çaba sarf edilmeden elde edilen mallardır.
B)
Bir malın serbest veya ekonomik olması duruma göre belirlenir.
C)
Paylaşımda ortaya çıkacak sorunlar iyi bir organizasyonla çözülebilir.
D)
Serbest malın tüketimini artırmak diğer malların tüketiminden vazgeçmeyi gerektirmez.
E)
Serbest mallara verilebilecek en iyi örnek havadır.
3-)
Aşağıdakilerden hangisi bir hipotez niteliği taşır?

A)
İktisat insan davranışlarını inceleyen doğal bir bilimdir.
B)
Diğer koşullar sabitken, malın fiyatı ile satın alınmak istenen miktarı arasında ters yönlü bir ilişki vardır.
C)
Bir amaç değişkenin değerinin en yüksek düzeye çıkarılması ençoklama olarak adlandırılır.
D)
Rasyonel davranış iktisadi düşünme tarzının temel ilkesidir.
E)
Kaynaklar kıt, buna karşılık insan ihtiyaçları sonsuzdur.
4-)
Aşağıdakilerden hangisi iktisadın bir sosyal bilim olarak değerlendirilmesine neden olur?

A)
Laboratuvar ortamına sahip olması
B)
İnsan davranışlarını incelemesi
C)
Elde edilen sonuçların kontrollü testlere dayandırılması
D)
İktisadi ilkelerin gerçeklere dayandırılamaması
E)
Teknik ve sayısal yöntemler kullanmaya elverişli olmaması
5-)
Mal ve hizmet üretmek için gerekli fiziksel ve zihinsel çalışmalara verilen ad nedir?

A)
Yarımamül
B)
Sermaye
C)
Emek
D)
Doğal kaynak
E)
Teknoloji
6-)
Aşağıdakilerden hangisi üretim imkanları eğrisinin özelliklerinden biridir?

A)
İki maldan çeşitli alternatif üretim miktarını göstermektedir.
B)
Eksenlerin pozitif yönlerine paralel olarak uzanan doğrular biçimindedir.
C)
Orijinden uzaklaştıkça daha düşük üretim miktarını ifade eder.
D)
Eksenleri kestiği noktalar, üretilebilecek en az miktarları gösterir.
E)
Eksik istihdam varsayımına dayalıdır.
7-)
Aşağıdakilerden hangisinde meydana gelecek bir değişiklik piyasa talep eğrisi üzerinde hareket edilmesine neden olur?

A)
Malın kendi fiyatı
B)
Tamamlayıcı ve ikame malların fiyatları
C)
Tüketicinin zevk ve tercihleri
D)
Teknolojik gelişmeler
E)
Tüketicinin geliri
8-)
Bir Y malından elde edilen marjinal fayda eğrisinin yer aldığı yukarıdaki şekle göre aşağıdaki noktalardan hangisi tüketicinin elde ettiği toplam faydayı maksimize eden tüketim miktarını gösterir?

A)
0
B)
16
C)
2
D)
8
E)
4
9-)
Piyasa dengedeyken, talep eğrisi arz eğrisinden daha fazla sağa doğru kayacak olursa denge fiyatı ve miktarındaki değişiklik nasıl gerçekleşir?

A)
Denge fiyatı artır, denge miktarı değişmez.
B)
Denge fiyatı değişmez, denge miktarı azalır.
C)
Denge fiyatı azalır ve denge miktarı artar.
D)
Denge fiyatı ve denge miktarı değişmez.
E)
Denge fiyatı ve denge miktarı artar.
10-)
Aşağıdakilerden hangisi arz eğrisinin sağa kaymasına neden olmaz?

A)
Teknolojik ilerlemeler
B)
Vergilerin düşmesi
C)
Üretim maliyetinin düşmesi
D)
Arz edilecek mal veya hizmetin fiyatının düşmesi
E)
Sübvansiyonların artması
11-)
MU; ilgili maldan elde edilen marjinal faydayı, P ise ilgili malın fiyatını gösterdiğine göre, aşağıdakilerden hangisi A ve B gibi iki mal tüketen bir tüketicinin fayda maksimizasyonunu sağlayan mal bileşimini gösterir?

A)
MUA x PA = MUB x PB
B)
MUA / PA = MUB / PB
C)
MUA + PA = MUB + PB
D)
MUA / PB = PA / MUA
E)
MUA – MUA = MUB – PB
12-)
Bir malın fiyatı 200 TL iken satın alınmak istenen miktarı 20 adettir. Malın fiyatı 250 TL’ye çıktığında satın alınmak istenen miktar 10’e düştüğüne göre talebin fiyat esnekliği değeri kaçtır?

A)
-0,4
B)
-5
C)
-2
D)
-1
E)
-0,2
13-)
Çapraz talep esnekliği pozitif olan mallara ne ad verilir?

A)
İkame mal
B)
Düşük mal
C)
Tamamlayıcı mal
D)
Giffen malı
E)
Snop mal
14-)
Grafikte yer alan talep eğrilerinden hangisi diğerlerine göre daha esnek bir talep eğrisidir?

A)
D2
B)
D5
C)
D3
D)
D4
E)
D6
15-)
Taban fiyatı uygulamasının temel amacı aşağıdakilerden hangisidir?

A)
Ekonomide miktar istikrarını korumak
B)
Mal ve hizmet tüketenleri korumak
C)
Sermaye stok artışını desteklemek
D)
Gelirin istikrarlı bir düzeyde gerçekleşmesini sağlamak
E)
Mal ve hizmet arz edenleri korumak
16-)
Devletin üretim miktarına sınırlama getirerek, üretilecek mal ve hizmet miktarını piyasa koşullarında oluşacak denge miktarının altında belirlemesi aşağıdakilerden hangisine neden olur?

A)
Denge miktarının artmasına
B)
Mal ve hizmetlerin fiyatlarının düşmesine
C)
Mal ve hizmetlerin fiyatlarının artmasına
D)
Piyasaya yeni tüketicilerin girmesine
E)
Üreticilerin gelirinin azalmasına
17-)
Herhangi bir mala uygulanan bir verginin üretici ve tüketici arasında hangi miktarda paylaşılacağı aşağıdakilerden hangisine bağlıdır?

A)
Arz ve talep eğrilerinin eğimine
B)
Malın tüketim miktarına miktarına
C)
Tüketicilerin sayısına
D)
Malın satış miktarına
E)
Üretici sayısına
18-)
Üretimde uzun dönemde azalan verimler yasasının ortadan kalkmasının nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

A)
Ortalama fiziki ürün değerinin sıfır olması
B)
Ortalama fiziki ürün miktarının hesaplanamaması
C)
Üretim faktörü verimliliklerinin sabit kalması
D)
Üretimde kullanılan tüm girdilerin miktarının değiştirilebilmesi
E)
Üretimde kullanılan girdilerden sadece bir tanesinin değiştirilebilmesi
19-)
Üretim faktörlerinden sadece bir tanesinin değiştirilmesine olanak sağlayan döneme ne ad verilir?

A)
Uzun Dönem
B)
Kısa Dönem
C)
Orta Dönem
D)
Pazar Dönemi
E)
Çok Uzun Dönem
20-)
Yukarıdaki şekilde bir firmaya ait toplam maliyet eğrisi (TC) yer almaktadır. Buna göre, 200 birim mal üretildiğinde firmanın katlanacağı değişken maliyet kaç TL’dir?

A)
10
B)
20
C)
30
D)
40
E)
200
21-)
Ürünün fiyatının ortalama değişken maliyete eşit olduğu üretim düzeyi firma açısından aşağıdakilerden hangisini ifade eder?

A)
Kapanma noktasını
B)
Kâr maksimizasyonu noktasını
C)
Minumum kapasite noktasını
D)
Başabaş noktasını
E)
Zararı
22-)
Aşağıdakilerden hangisi tam rekabet piyasasının özelliklerinden biri değildir?

A)
Piyasada çok sayıda alıcı ve satıcı vardır.
B)
Firmaların piyasaya giriş ve çıkışları serbesttir.
C)
Her firma homojen bir ürün üretir ve satar.
D)
Alıcı ve satıcı tam bilgiye sahiptir.
E)
Her firma fiyat üzerinde kontrol gücüne sahiptir.
23-)
Tam rekabet piyasasında faaliyet gösteren bir firmanın ortalama geliri aşağıdakilerden hangisine eşittir?

A)
Firmanın marjinal maliyetine
B)
Firmanın üretim miktarına
C)
Malın satış fiyatına
D)
Firmanın ortalama maliyetine
E)
Firmanın toplam hasılatına
24-)
Marjinal maliyet (MC) eğrisinin ortalama değişken maliyet (AVC) eğrisi üzerinde kalan kısmı aşağıdakilerden hangisini gösterir?

A)
Firmanın kısa dönem arz eğrisini
B)
Firmanın uzun dönem arz eğrisini
C)
Firmanın toplam hasılat eğrisini
D)
Firmanın gelir tüketim eğrisini
E)
Firmanın toplam maliyet eğrisini
25-)
Yukarıdaki tabloya göre üretim düzeyi 80 birimken firmanın ortalama geliri ne kadardır?

A)
0,2
B)
5
C)
10
D)
50
E)
60
26-)
Tekelci bir firmanın sahip olduğu talep eğrisi aşağıdakilerden hangisi ile özdeştir?

A)
Ortalama toplam maliyet eğrisi
B)
Piyasa talep eğrisi
C)
Toplam maliyet eğrisi
D)
Değişken maliyet eğrisi
E)
Marjinal hasılat eğrisi
27-)
Tekelci firmanın uzun dönemde de aşırı kârını devam ettirmesinin nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

A)
Talep eğrisinin negatif eğimli olması
B)
Talep eğrisinin yatay eksene paralel olması
C)
Hetorejen mal üretilmesi
D)
Homojen mal üretilmesi
E)
Yeni firmaların piyasaya girmesinin engellenmesi
28-)
Birbiri ile rekabet eden az sayıda firmanın bulunduğu ve her birinin üretimindeki değişmelerin piyasa fiyatını etkileyebilecek durumda olduğu piyasa türü aşağıdakilerden hangisidir?

A)
Oligopson
B)
Tekel
C)
Oligopol
D)
Tekelci rekabet
E)
Düopson
29-)
Toplam maliyetteki değişmenin, kullanılan üretim faktörü miktarındaki değişmeye oranına ne ad verilir?

A)
Marjinal faktör verimliliği
B)
Marjinal ürün değeri
C)
Marjinal faktör maliyeti
D)
Girdinin marjinal geliri
E)
Ortalama ürün değeri
30-)
Aşağıdakilerden hangisi emek üretim faktörü için marjinal ürün değerini verir?

A)
Faktör ortalama fiziki ürünü x Faktör birim maliyeti
B)
Emeğin marjinal fiziki ürünü x Malın fiyatı
C)
Emeğin toplam fiziki ürünü x Emeğin marjinal fiziki ürünü
D)
Emeğin marjinal fiziki ürünü x Emeğin toplam fiziki ürünü
E)
Emeğin ortalama fiziki ürünü x Marjinal Gelir
31-)
Aşağıdakilerden hangisi faktör talebini etkileyen unsurlardan biri değildir?

A)
Bireyin boş zaman tercihi
B)
Talep edilen mal miktarı
C)
Teknolojik gelişmeler
D)
Diğer üretim faktörlerinin fiyatı
E)
Kaynakların verimliliği
32-)
Türkiye ekonomisinde 1 yıl vadeli nominal faiz oranları % 65, reel faiz oranı % 40 ise beklenen enflasyon oranı yüzde kaçtır?

A)
30
B)
25
C)
40
D)
45
E)
50
33-)
Kamusal mallarda ödeme yapmayanları dışarıda bırakamama özelliği aşağıdakilerden hangisinin ortaya çıkmasına neden olur?

A)
Sosyal maliyet sorunu
B)
Dışsal fayda sorunu
C)
Fayda yansıması sorunu
D)
Dolaylı üretim sorunu
E)
Bedavacılık sorunu
34-)
Bir mal veya hizmetin üretiminin yarattığı marjinal özel maliyet ile marjinal dışsal maliyetin toplamı aşağıdaki hangi kavramla ifade edilir?

A)
Girdinin marjinal külfeti
B)
Marjinal sosyal maliyet
C)
Marjinal özel fayda
D)
Marjinal sosyal gelir
E)
Marjinal fiziki ürün
35-)
Devletin, pozitif dışsallık meydana getiren üretim veya tüketim faaliyetlerinin marjinal dışsal faydasını içselleştirmek için kullandığı yöntem aşağıdakilerden hangisidir?

A)
Üretime müdahale
B)
Üretimi kısıtlama
C)
Sübvansiyon
D)
Düzenleyici vergiler
E)
Piyasadan çekilme
36-)
Şehiriçi yolcu taşımacılığında tekel konumunda olan bir kasaba belediyesinin yaşlı vatandaşlara daha düşük ücret uygulaması aşağıdaki fiyat farklılaştırması türlerinden hangisine bir örnektir?


A)
Alıcılar arası fiyat farklılaştırmasına

B)
Birinci derece fiyat farklılaştırmasına

C)
Birimler arası farklılaştırmasına

D)
Eksik fiyat farklılaştırmasına

E)
Tam fiyat farklılaştırmasına
1-)
B2-)
C3-)
B4-)
B5-)
C6-)
A7-)
A8-)
D9-)
E10-)
D11-)
B12-)
C13-)
A14-)
A15-)
E16-)
C17-)
A18-)
D19-)
B20-)
B21-)
A22-)
E23-)
C24-)
A25-)
B26-)
B27-)
E28-)
C29-)
C30-)
B31-)
A32-)
B33-)
E34-)
B35-)
C36-)
A
1-)
Gerçeklerden ilkeler ya da teoriler türetme iktisadın hangi yönünü gösterir?

A)
Betimleyici iktisat
B)
Ekonomik analiz
C)
Uygulamalı iktisat
D)
Pozitif iktisat
E)
İktisat politikası
2-)
Mevcut durumu inceleyerek, insan davranışı ve insanların piyasa, endüstri, firma ve birey gibi nispeten küçük birimlerle ilişkili tercihlerini inceleyen iktisat bölümü aşağıdakilerden hangisidir?

A)
Pozitif iktisat
B)
Uygulamalı iktisat
C)
Mikro iktisat
D)
Makro iktisat
E)
Refah iktisat
3-)
Bir şirketin yaptırdığı bir anketle insanlara arabanızı evinizin önüne park etmek ister misiniz? sorusuna büyük oranda olumlu yanıt almıştır. Ancak uygulamaya geçince neredeyse şehrin tamamından kaldırımlarda yürüyecek yer kalmadı şikayeti gelmiştir.Yapılan ankete rağmen böyle bir sonucun ortaya çıkmasının nedeni nedir?

A)
Tümleme yanılgısı
B)
Rasyonel düşünmeme
C)
Diğer şartlar değişken
D)
Karşılaştırmalı statik analiz
E)
Yanılsama
4-)
Yukarıdaki şekilde yer alan üretim imkânları eğrisine göre, C noktası için aşağıda yapılan değerlendirmelerden hangisi doğrudur?

A)
Ekonomi tam kapasite sınırını zorlamaktadır.
B)
Ekonomide etkin üretim sağlanamamaktadır.
C)
Ekonomide daralma yaşanmaktadır.
D)
Ekonomide verimlilik en yüksek düzeydedir.
E)
Ekonomide aşırı istihdam söz konusudur.
5-)
Temel ekonomik sorulara ilişkin kararların merkezi otorite tarafından alındığı ekonomik sistem aşağıdakilerden hangisidir?

A)
Fiyat sistemi
B)
Kumanda ekonomisi sistemi
C)
Piyasa ekonomisi sistemi
D)
Kapitalist ekonomi sistemi
E)
Karma ekonomi sistemi
6-)
Tüketicinin malların tüketiminden elde ettiği faydayı maksimumlaştırması yani dengeye gelebilmesi için gerekli şart nedir?

A)
Gelirin belirli bir oranını biriktirmek
B)
Tükettiği her mal harcadığı paraları eşitlemek
C)
Bütçesinin tamamını saklamak
D)
Mallara harcadığı son liranın marjinal faydasını eşitlemek
E)
Mallara harcadığı son liranın ortalama faydasını sıfır yapmak
7-)
Aşağıdakilerden hangisi talep eğrisini sağa kaydıran etmenlerden biri değildir?

A)
Tamamlayıcı malın fiyatının düşmesi
B)
Fiyatların ileride azalacağı beklentisi
C)
Tüketicinin gelirinin artması
D)
Tüketici sayısının artması
E)
Zevk ve tercihlerin ilgili mal lehine yönelmesi
8-)
Bir malın fiyatı arttığında, gelirin satın alma gücünün ve bu nedenle satın alınmak istenen mal miktarının azalmasına ne ad verilir?

A)
Veblen etkisi
B)
İkame etkisi
C)
Gelir etkisi
D)
Gıffen etkisi
E)
Snop etkisi
9-)
Piyasada denge söz konusu iken arz artışı talep azalışıyla aynı olduğunda aşağıdakilerden hangisi ortaya çıkar?

A)
Denge fiyatı azalır, denge miktarı artar.
B)
Denge fiyatı artar, denge miktarı azalır.
C)
Denge fiyatı artar, denge miktarı artar.
D)
Denge fiyatı azalır, denge miktarı artar.
E)
Denge fiyatı azalır, denge miktarı değişmez.
10-)
Bir malın fiyatı 200 YTL iken talep miktarı 30 adettir.Malın fiyatı 400 YTL’ye çıktığında talep miktarı 10 adete düşüyorsa yay esnekliğinin değeri kaçtır?

A)
1
B)
-1,5
C)
-0,5
D)
-1
E)
-2
11-)
Bir malın fiyatındaki artış karşısında toplam hasılat da artıyorsa, fiyatın talep esnekliğinin değeri nasıldır?

A)
e = 0
B)
e > 1
C)
e = 1
D)
e < 1
E)
e = ∞
12-)
Bir malın talep esneklik katsayısı Ed = ∞ ise bu malın talep eğrisi aşağıdakilerden hangisiyle ifade edilir?

A)
Miktar eksenine dik
B)
Düşey eksene paralel
C)
Yatay eksene paralel
D)
Yatay eksene dik
E)
Fiyat eksenine paralel
13-)
Aşağıdaki mal çiftlerinin hangisinde çapraz talep esnekliği katsayısı pozitiftir?

A)
Doğalgaz ve kömür
B)
Çay ve şeker
C)
Otomobil ve benzin
D)
Çamaşır makinası ve bulaşık makinası
E)
Un ve şeker
14-)
Tavan fiyatı uygulamasının temel amacı aşağıdakilerden hangisidir?

A)
Tüketicileri korumak
B)
Üreticileri korumak
C)
Sermaye stoğundaki artışı korumak
D)
Mal ve hizmet arz edenleri korumak
E)
Toprak sahiplerini korumak
15-)
Yukarıdaki şekle göre, devletin kota uygulamasına giderek üretim miktarını Qy ile sınırlandırması durumunda denge fiyatı kaç olur?

A)
P0
B)
P4
C)
P5
D)
P6
E)
P7
16-)
Yukarıdaki şekle göre, aşağıdaki alanlardan hangisi tüketici rantını gösterir?

A)
B0QD
B)
BCD
C)
BPD
D)
PCD
E)
POQD
17-)
Üretim faktörlerinden sadece bir tanesinin değiştirilmesine olanak tanıyan dönem aşağıdakilerden hangisidir?

A)
Pazar dönemi
B)
Çok kısa dönem
C)
Kısa dönem
D)
Uzun dönem
E)
Sabit dönem
18-)
Üretimde uzun dönemde azalan verimler yasasının ortadan kalkmasının nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

A)
Marjinal fiziki ürün değerinin maksimum olması
B)
Ortalama fiziki ürün miktarının azalması
C)
Üretimde kullanılan tüm girdilerin miktarının değiştirilebilmesi
D)
Üretim faktörü verimliliklerinin sabit kalması
E)
Piyasadaki firmaların piyasadan çıkması
19-)
Aşağıdakilerden hangisi ortalama değişken maliyetin (AVC) formülüdür?

A)
Değişken maliyet/üretim miktarı
B)
Toplam maliyetteki değişme/üretim miktarındaki değişme
C)
Sabit maliyetteki değişme/üretim miktarındaki değişme
D)
Toplam maliyet/üretim miktarı
E)
Marjinal maliyet/üretim miktarı
20-)
Bir firma kullandığı tüm üretim faktörlerini % 100 arttırdığında üretim miktarı % 80 artıyorsa aşağıdakilerden hangisi söz konusudur?

A)
Ölçeğe göre marjinal getiri
B)
Ölçeğe göre azalan verim
C)
Ölçeğe göre durgun verim
D)
Ölçeğe göre verim
E)
Ölçeğe göre sabit verim
21-)
Tam rekabet piyasasında bir firmanın karşı karşıya bulunduğu talep eğrisinin şekli nasıldır?

A)
Yatay eksene dik bir doğrudur.
B)
Yatay eksene paralel bir doğrudur.
C)
İkizkenar hiperboldür.
D)
Geriye dönük talep eğrisi
E)
Fiyat eksenine paralel
22-)
Tam rekabet piyasasında faaliyet gösteren bir firmanın ortalama geliri aşağıdakilerden hangisine eşittir?

A)
Firmanın toplam ürününe
B)
Firmanın üretim miktarına
C)
Firmanın ortalama maliyetine
D)
Malın satış fiyatına
E)
Firmanın toplam hasılat
23-)
Aşağıdakilerden hangisi tam rekabet piyasasında uzun dönem dengesinin sonuçlarından biri değildir?

A)
Bu piyasaya giriş-çıkış serbest olduğu için uzun dönemde normal kârla çalışır.
B)
Ekonomik kâr vardır.
C)
Firmaların fabrika büyüklüklerini değiştirmelerini teşvik edecek hiçbir neden yoktur.
D)
P = MR = SRAC = LRAC = SRMC = LRMC
E)
Fiyat ortalama maliyetin minumum noktasına kadar düşer.
24-)
Aşağıdakilerden hangisi monopolün ortaya çıkış nedenlerinden biri değildir?

A)
Patentler
B)
Piyasaya giriş-çıkışın serbest olması
C)
Yasal tekeller
D)
Doğal tekeller
E)
Lisans
25-)
Tekelci firmanın marjinal geliri (MR) sıfır olduğunda, sahip olduğu talep eğrisinin esnekliği nasıldır?

A)
Sıfır
B)
Ed < 1
C)
1’e eşit
D)
Ed > 1
E)
Tam inelastik
26-)
Şehiriçi yolcu taşımacılığında tekel konumunda olan bir kasaba belediyesinin yaşlı vatandaşlara daha düşük ücret uygulaması aşağıdaki fiyat farklılaştırması türlerinden hangisine bir örnektir?

A)
Alıcılar arası fiyat farklılaştırmasına
B)
İkinci derece fiyat farklılaştırmasına
C)
Tam fiyat farklılaştırmasına
D)
Eksik fiyat farklılaştırmasına
E)
Birinci derece fiyat farklılaştırmasına
27-)
Tekelci rekabet piyasalarında çok sayıda firma olmasına karşın, firmalara tekelci güç elde etme olanağı sağlayan faktör aşağıdakilerden hangisidir?

A)
Marjinal maliyetin sürekli azalması
B)
Talebin tam esnek olması
C)
Marjinal hasılatın sürekli artması
D)
Ürün farklılaştırmasının olması
E)
Alıcıların asimetrik bilgiye sahip olması
28-)
Oligopolcü firmaların kârlarını bir grup halinde maksimize etmeleri durumunda ortaya çıkan oligopol türüne ne ad verilir?

A)
Kısmi oligopol
B)
Tam oligopol
C)
Uzun dönem oligopol
D)
Dışsal oligopol
E)
Saf oligopol
29-)
Ek faktörün istihdam edilmesi nedeniyle maliyetlerde ortaya çıkan artış veya ek maliyete ne ad verilir?

A)
Toplam ürün geliri
B)
Marjinal faktör maliyeti
C)
Marjinal fiziki ürün
D)
Ortalama fiziki ürün
E)
Toplam ürün değeri
30-)
Bir firma aşağıdakilerden hangisinin gerçekleşmesi durumunda faktör alımını durdurur?

A)
Marjinal ürün geliri = Marjinal faktör maliyeti
B)
Ortalama faktör maliyeti = Ortalama faktör verimliliği
C)
Faktör talep esnekliği = Çapraz talep esnekliği
D)
Toplam gelir = Toplam maliyet
E)
Ortalama maliyet = Ortalama gelir
31-)
Türkiye ekonomisinde 1 yıl vadeli nominal faiz oranları % 85 reel faiz oranı % 60 ise beklenen enflasyon oranı yüzde kaçtır?

A)
15
B)
25
C)
40
D)
45
E)
6
32-)
Toprağın arz esnekliği aşağıdakilerden hangisidir?

A)
Es = 1
B)
Es = ∞
C)
Es = 0
D)
0 < Es < 1
E)
Es > 1
33-)
Aşağıdaki durumların hangisinde söz konusu mal veya hizmet dışsal fayda sağlayan özel mal kategorisinde değerlendirilebilir?

A)
Bir kişinin içtiği meyve suyu
B)
Bir kişinin mühendis olması
C)
İtfaiyenin yanan bir marketi söndürmesi
D)
Bir sokağa sokak lambası takılması
E)
Polisin bakkal dükkanını soyan hırzısı yakalaması
34-)
Kamusal mallarda etkin üretim miktarının belirlenebilmesi için gerekli koşul aşağıdakilerden hangisidir?

A)
Marjinal sosyal fayda = Marjinal maliyet
B)
Marjinal sosyal maliyet = Miktar
C)
Marjinal fayda = Marjinal gelir
D)
Toplam fayda = Toplam hasılat
E)
Ortalama sosyal maliyet = Maliyet
35-)
Aşağıdakilerden hangisi dışsallıkların özellikleri arasında yer almaz?

A)
Dışsallıklar pozitif olabilir.
B)
Dışsallıklar negatif olabilir.
C)
Dışsallıklar üretici ya da tüketiciler tarafından yaratılabilir.
D)
Ekonomik yapı içerisinde dışsallıkların taraflarını belirleyebilmek mümkün değildir.
E)
Tam kamusal mallar, dışsallıkların bir türüdür.
36-)
Devletin, pozitif dışsallık meydana getiren üretim veya tüketim faaliyetlerinin marjinal dışsal faydasını içselleştirmek için kullandığı yöntem aşağıdakilerden hangisidir?


A)
Üretime kısıtlama getirme

B)
Düzenleyici vergiler

C)
Üretimi yasaklama

D)
Sübvansiyon

E)
Piyasadan çekilme
1-)
B2-)
C3-)
A4-)
B5-)
B6-)
D7-)
B8-)
C9-)
E10-)
B11-)
D12-)
C13-)
A14-)
A15-)
D16-)
C17-)
C18-)
C19-)
A20-)
B21-)
B22-)
D23-)
B24-)
B25-)
C26-)
A27-)
D28-)
B29-)
B30-)
A31-)
B32-)
C33-)
B34-)
A35-)
D36-)
D
1-)
İki değişkenin birbiriyle nasıl ilişkili olduğunu belirleyen koşullu önermelere ne ad verilir?

A)
Hipotez

B)
Varsayım

C)
Sistematik

D)
Bilim

E)
Analiz

2-)
İktisadın mevcut durumu inceleyerek ne olduğunu belirlemeye çalışan ve değer yargısı içermeyen bölümüne ne ad verilir?

A)
Negatif iktisat
B)
Pozitif iktisat
C)
Makro iktisat
D)
Büyüme teorisi
E)
Mikro iktisat
3-)
Aşağıdaki mallardan hangisinin tüketimini arttırmak, başka malların tüketiminden vazgeçmeyi gerektirmez?

A)
Üretici mal
B)
Tüketici malı
C)
Dayanıklı mal
D)
Sermaye mal
E)
Serbest mal
4-)
Aşağıdakilerden hangisi ihtiyaçların özelliklerinden biri değildir?

A)
İhtiyaçların, şiddet bakımından farklılık göstermesi
B)
Bazı ihtiyaçların, tatmin edildikçe şiddetlerinin artması
C)
İnsan ihtiyaçlarının sınırlı olması
D)
Tatmin edildikçe ihtiyacın şiddetinin azalması
E)
İhtiyaçlar veya ihtiyaçları tatmine yarayan araçların ikame edilebilmesi
5-)
Yukarıdaki şekle göre, ekonomideki buğday miktarının 200’den 300’e çıkması durumunda marjinal dönüşüm oranı kaçtır?

A)
0.1
B)
0.15
C)
0.20
D)
0.25
E)
0.30
6-)
Aşağıdakilerden hangisi üretim imkanları eğrisinin özelliklerinden biri değildir?

A)
Üretim imkanları eğrisinin üzerindeki her noktanın etkin üretim düzeyini göstermesi
B)
Artan fırsat maliyet olması durumunda üretim imkanları eğrisinin orjine göre içbükey olması
C)
Sabit fırsat maliyet varsa doğru şeklinde bir üretim imkanları eğrisinin söz konusu olması
D)
Üretim faktörleri miktarındaki artışın üretim imkanları eğrisi üzerinde sağa kaymaya neden olması
E)
Mevcut kaynaklar ve veri teknoloji ile üretim imkanları sınırına ulaşılamıyorsa kaynakların etkin kullanılmaması
7-)
Bir Y malından elde edilen marjinal fayda eğrisinin yer aldığı yukarıdaki şekle göre aşağıdaki tüketim miktarlarından hangisinde tüketici toplam faydasını maksimize eder?

A)
2
B)
4
C)
6
D)
8
E)
10
8-)
Bir malın ilave miktarları tüketildikçe elde edilen ek faydanın azalacağı ilkesine ne ad verilir?

A)
Azalan marjinal fayda
B)
Dışsal marjinal fayda
C)
Toplam marjinal verim
D)
Azalan alternatif maliyeti
E)
Artan fırsat maliyeti
9-)
Bir malın fiyatındaki artışın söz konusu malın diğer malların fiyatına göre nispi fiyatını yükseltmiş olmasından ötürü malın alım miktarının azaltılmasına ne ad verilir?

A)
Gelir etkisi
B)
İkame etkisi
C)
Veblen etkisi
D)
Talep etkisi
E)
Miktar etkisi
10-)
Yukarıdaki şekilde bir mala ilişkin arz ve talep eğrileri verilmiş ve denge D noktasında kurulmuştur.Buna göre; malın fiyatı 150 YTL olduğunda aşağıdakilerden hangisi söz konusu olur?

A)
AB aralığı kadar kıtlık vardır.
B)
AB aralığı kadar artık vardır.
C)
CF aralığı kadar artık vardır.
D)
AD aralığı kadar artık vardır.
E)
CF aralığı kadar kıtlık vardır.
11-)
Oje ve aseton tamamlayıcı mallar olduğuna göre aseton fiyatlarındaki bir artış iki malın talebi üzerinde nasıl bir etki yaratır?

A)
Aseton talebi artar.
B)
Oje talebi azalır.
C)
Oje talebi artar.
D)
Aseton talebi azalır, oje talebi değişmez.
E)
Aseton talebi değişmez, oje talebi artar.
12-)
Aşağıdakilerden hangisi arz eğrisinde sağa doğru bir kayma yaratır?

A)
Vergilerdeki artma
B)
Firma sayısının azalması
C)
Diğer malların fiyatlarındaki artma
D)
Sübvansiyonlardaki artma
E)
Teknolojik gerileme
13-)
Bir malın fiyatındaki artış karşısında satıcının toplam hasılatı azalıyorsa talebin fiyat esnekliğinin değeri nasıldır?

A)
ed > 1
B)
ed = ∞
C)
ed < 1
D)
ed = 1
E)
ed = 0
14-)
Bir malın fiyatı 100 YTL iken talep miktarı 10 adettir. Malın fiyatı 200 YTL’ye çıktığında talep miktarı 5 adete düşüyorsa talebin fiyat esnekliği kaçtır?

A)
-0.5
B)
-1
C)
-1.5
D)
-2
E)
-3
15-)
Çapraz talep esnekliği pozitif işarete sahip olan mallar için aşağıda yapılan değerlendirmelerden hangisi doğrudur?

A)
Snop mallardır.
B)
Lüks mallardır.
C)
Giffen mallardır.
D)
Tamamlayıcı mallardır.
E)
İkame mallardır.
16-)
Aşağıdakilerden hangisi devletin uyguladığı belli başlı fiyat kontrollerinden biri değildir?

A)
Taban fiyat uygulaması
B)
İthalat kotaları
C)
Tavan fiyat uygulaması
D)
Tarımsal destekleme alımları
E)
Kira kontrolleri
17-)
Devletin üretim miktarına sınırlama getirerek, üretilecek mal ve hizmet miktarını piyasa koşullarında oluşacak denge miktarının altında belirlemesi aşağıdakilerden hangisine neden olur?

A)
Denge miktarının artmasına
B)
Mal ve hizmetlerin kalitelerinin düşmesine
C)
Mal ve hizmetlerin fiyatlarının artmasına
D)
Piyasaya yeni ürünlerin girmesine
E)
Üreticilerin gelirinin azalmasına
18-)
Yukarıdaki şekle göre, devletin kota uygulamasına giderek üretim miktarını 40 birim ile sınırlandırması durumunda denge fiyatı kaç YTL olur?

A)
10
B)
20
C)
45
D)
70
E)
95
19-)
Vergiyi ödeyen mükellefin bunun bir kısmını veya tamamını fiyat mekanizması aracılığıyla diğer kişilere aktarmasına ne ad verilir?

A)
Vergi muafiyeti
B)
Vergi yansıması
C)
Vergi esnekliği
D)
Vergi hassasiyeti
E)
Spesifik vergi
20-)
Bir firmada istihdam edilen işçi sayısı 20’den 25’e çıkarıldığında, üretim miktarı yılda 300 birimden 400 birime çıkıyorsa emeğin marjinal fiziki ürünü kaçtır?

A)
5
B)
4
C)
100
D)
20
E)
15
21-)
Toplam fiziki ürünün maksimum, marjinal fiziki ürünün sıfır olduğu noktadan sonra, üretim sürecine kısa dönemde eklenecek her emek miktarının marjinal verimi ne olur?

A)
Artarak artan
B)
Önce artarak artan sonra azalarak artan
C)
Negatif
D)
Maksimum
E)
Sabit
22-)
Bir firma kullandığı tüm üretim faktörlerini % 80 arttırdığında üretim miktarı % 100 artıyorsa aşağıdakilerden hangisi söz konusudur?

A)
Ölçeğe göre marjinal verim
B)
Ölçeğe göre sabit verim
C)
Ölçeğe göre dalgalı verim
D)
Ölçeğe göre artan verim
E)
Ölçeğe göre azalan verim
23-)
Aşağıdakilerden hangisi bir firmanın birim üretim başına toplam maliyetini gösterir?

A)
Marjinal faktör maliyeti
B)
Marjinal maliyet
C)
Ortalama toplam maliyet
D)
Ortalama değişken maliyet
E)
Ortalama sabit maliyet
24-)
Yukarıdaki toplam maliyet (TC) eğrisine göre günlük çıktı miktarı 40 birim olduğunda firmanın değişken maliyeti kaç birimdir?

A)
10
B)
25
C)
20
D)
15
E)
35
25-)
Tam rekabetçi bir firmanın ortalama geliri aşağıdakilerden hangisine eşittir?

A)
Malın fiyatına
B)
Satış miktarına
C)
Birim maliyete
D)
Marjinal maliyetine
E)
Toplam hasılatta
26-)
Marjinal maliyet (MC) eğrisinin ortalama değişken maliyet (AVC) eğrisi üzerinde kalan kısmı aşağıdakilerden hangisini gösterir?

A)
Firmanın kısa dönem talep eğrisi
B)
Firmanın uzun dönem arz eğrisini
C)
Firmanın toplam gelir eğrisini
D)
Firmanın fiyat eğrisi
E)
Firmanın kısa dönem arz eğrisini
27-)
Aşağıdakilerden hangisi tam rekabet piyasasında uzun dönem dengesi ile ilgili yanlış bir ifadedir?

A)
Ekonomik kâr yoktur.

B)
Yeni firmalar piyasaya geldiği için normal kârla çalışır.

C)
Firmalar fiyatın minumum ortalama maliyete eşit olduğu üretim düzeyinde faaliyette bulunur.

D)
Firmalar fabrika büyüklüklerini değiştirmek isterler.

E)
Etkin üretim gerçekleşir, tam kapasite çalışır.

28-)
Tekelci bir firmanın sattığı ilk 100 birim malı 400 YTL’den, ondan sonraki 200 birim malı 250 YTL’den satması ve satışlarına bu şekilde devam etmesi aşağıdaki fiyat farklılaştırması türlerinden hangisine örnektir?

A)
Birinci derece fiyat farklılaştırması
B)
Miktarlar arası fiyat farklılaştırması
C)
Tam fiyat farklılaştırması
D)
Alıcılar arası fiyat farklılaştırması
E)
Üçüncü derece fiyat farklılaştırması
29-)
Devlet tarafından verilen imtiyazlarla belirli bir ürünün veya hizmetin üretilmesi işlemlerinin bir firmaya verilmesi, diğer firmaların aynı işi yapmasının engellenmesi sonucu oluşan tekele ne ad verilir?

A)
Saf oligopol
B)
Pür tekel
C)
Tam rekabet
D)
Doğal tekel
E)
Yasal tekel
30-)
Oligopolcü firmaların kârlarını bir grup halinde maksimize edemedikleri oligopole ne ad verilir?

A)
Düopol
B)
Farklılaştırılmış oligopol
C)
Tam oligopol
D)
Kısmi oligopol
E)
Düopson
31-)
Bir üretim faktörünün fiyatı arttığında diğer üretim faktörüne olan talep artıyorsa, bu iki üretim faktörü arasındaki ilişki nasıldır?

A)
İki faktör birbirinden bağımsızdır.
B)
İki faktör birbirinin türevidir.
C)
İki faktör birbirinin tamamlayıcısıdır.
D)
İki faktör birbirinin ikamesidir.
E)
İki faktör birbirinin tersidir.
32-)
Bir firma aşağıdakilerden hangisinin oluşması durumunda faktör alımını durdurur?

A)
Faktör talebi = Faktör arzı
B)
Marjinal ürün geliri = Marjinal faktör maliyeti - Marjinal gelir
C)
Toplam ürün geliri < Toplam faktör maliyeti
D)
Marjinal ürün geliri = Marjinal faktör maliyeti
E)
Ortalama ürün geliri > Ortalama faktör maliyeti
33-)
Ödünç verilebilir fonlar piyasası dengede iken veri bir ödünç verilebilir fon arzı eğrisi durumunda, ödünç verilebilir fon talebi eğrisi sağa kayarsa denge faiz oranı ve ödünç verilebilir fon miktarı ne şekilde değişir?

A)
Faiz oranı düşer, ödünç verilebilir fon miktarı değişmez.
B)
Faiz oranı yükselir, ödünç verilebilir fon miktarı azalır.
C)
Faiz oranı yükselir, ödünç verilebilir fon miktarı artar.
D)
Faiz oranı düşer, ödünç verilebilir fon miktarı artar.
E)
Faiz oranı düşer, ödünç verilebilir fon miktarı azalır.
34-)
Satın alınan bir mal veya hizmetin, bu mal veya hizmet için herhangi bir bedel ödemeyen üçüncü kişilere sağladığı faydaya ne ad verilir?

A)
Doğrudan fayda
B)
İçsel fayda
C)
Pozitif fayda
D)
Dışsal fayda
E)
Sosyal fayda
35-)
Özel tüketim veya üretim faaliyetlerinin tüketici veya üretici tarafından ödenmeyen maliyetlerine ne ad verilir?

A)
Toplumsal dışsallık
B)
Türev dışsallık
C)
Negatif dışsallık
D)
Normatif dışsallık
E)
Pozitif dışsallık
36-)
Devletin, negatif dışsallık meydana getiren üretim veya tüketim faaliyetlerinin marjinal dışsal faydasını içselleştirmek için kullandığı yöntem aşağıdakilerden hangisidir?


A)
Üretimi kısıtlama

B)
Sübvansiyon

C)
Piyasadan çekilme

D)
Vergiler

E)
Üretimi özel firmalara bırakma
1-)
A2-)
B3-)
E4-)
C5-)
D6-)
D7-)
C8-)
A9-)
B10-)
E11-)
B12-)
D13-)
A14-)
A15-)
E16-)
B17-)
C18-)
D19-)
B20-)
D21-)
C22-)
D23-)
C24-)
B25-)
A26-)
E27-)
D28-)
B29-)
E30-)
D31-)
D32-)
D33-)
C34-)
D35-)
C36-)
D

ATATÜRK İLKE VE İNKİLAP TARİHİ
1-)
Bir toplumda inkılap gereksinimini ortaya çıkaran temel neden aşağıdakilerden hangisidir?

A)
Ekonominin bozulması
B)
Gelişme ve yenileşme özelliğinin yitirilmesi
C)
Eğitim sisteminde aksaklıklar olması
D)
Hukuk kurallarının işlememesi
E)
Gelir düzeyinin düşük olması
2-)
Türk devrimini diğer devrimlerden ayıran en önemli özellik aşağıdakilerden hangisidir?

A)
Kendinden önceki devrimlerden esinlenmemesi
B)
Ulusal Kurtuluş Savaşı ve devrim sürecinin birlikte yürütülmesi
C)
Bir fikir tabanının olmaması
D)
Zorlayıcılık öğesinin fazla olması
E)
Tek bir öndere dayanması
3-)
Osmanlı İmparatorluğunun 19.yüzyıldan itibaren çöküşünü hızlandıran etken aşağıdakilerden hangisidir?

A)
Coğrafya keşifleriyle başlayan açık deniz ticaretine ayak uydurulamaması
B)
Liyakatsiz padişahların tahta çıkması
C)
Dirliklerin ayanlar tarafından ele geçirilmesi
D)
Fransız İhtilali ile yaygınlaşan ulusçuluk akımı
E)
Uzun süren savaşlar
4-)
Aşağıdakilerden hangisi 1876 anayasasının özelliklerinden biri değildir?

A)
Anayasayı değiştirmek ve kaldırma hakkının padişahta olması
B)
Yargıda padişah etkinliğinin olması
C)
Egemenliğin Osmanlı hanedanına ait olması
D)
Yurttaşların siyasi parti kuma ve toplantı özgürlüklerinin olmaması
E)
Yürütmeyi denetleme işinin Meclis-i Ayan'ın elinde olması
5-)
Aşağıdakilerden hangisi İttihat ve Terakki Cemiyetinin özelliklerinden biri değildir?

A)
Liberal bir görüş açısını ve federasyon düşüncesini savunması.
B)
Kadın hakları konusunda çalışmalar yapması
C)
Özgürlük ve demokrasi isteği ile yola çıkıp parti diktatörlüğü kurması
D)
Her türlü yeniliği Türkçülüğün ışığı altında yapmak istemesi
E)
Milli bir burjuvazi yaratmaya çalışması
6-)
Almanya'nın birliğini kurduktan bir süre sonra Osmanlı Devleti ile iyi ilişkiler kurma yolunda somut adımlar atmasının temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

A)
İngiliz sömürgelerindeki müslümanları kışkırtarak huzursuzluk çıkarmak, böylece İngiltere'yi zayıflatmak istemesi
B)
Bağdat demiryolu yapım hakkını üstlenmek istemesi
C)
Osmanlı Devletinin toprakları üzerinde maden arama çalışmaları yapmak istemesi
D)
Osmanlı Devleti'nin Fransa ve İngiltere'nin eline geçmesini engellemek istemesi
E)
Osmanlı Devletinden pazar olarak yararlanmak istemesi
7-)
Aşağıdakilerden hangisi Birinci Dünya Savaşı sırasında İtilaf Devletleri tarafından imzalanan paylaşım projelerinde Rusya'nın payına düşen bölgedir?

A)
Midye-Enez çizgisinin doğusu
B)
Irak, Ürdün, Basra Körfesi kıyıları
C)
Adana, Mersin, Tarsus, Osmaniye
D)
Akdeniz Bölgesi ile Silifke'ye kadar uzanan kesim
E)
Ege Bölgesi ile bölgenin kuzeyinden Bursa'ya kadar olan yerler
8-)
Aşağıdakilerden hangisinde 1. Dünya Savaşı sırasında Osmanlı Devleti’ndeki Arap toprakları İngiltere ile Fransa arasında paylaşılmıştır?

A)
Paris Barışı
B)
Üç İmparator Antlaşması
C)
Sykes-Picot Antlaşması
D)
Reval Görüşmeleri
E)
Saint Jean de Maurienne Antlaşması
9-)
Ermeniler tarafından Doğu Anadolu'ya yöneltilecek tehditlere karşı askeri ve siyasal bir kuruluşun örgütlenmesi kararı aşağıdakilerden hangisinde alınmıştır?

A)
Kars İslam Şurasında
B)
Havza Telgraflarında
C)
Vilayat-ı Şarkıye Müdafaa-i Hukuk-u Milliye Cemiyetinde
D)
Sivas Kongresi’nde
E)
Amasya Tamiminde
10-)
Ulusal direniş hareketini benimseyenler Osmanlı Hükümetine karşı başkaldırılarını aşağıdakilerden hangisi ile ortaya koymuştur?

A)
Samsun bölgesinde
B)
Erzurum Kongresinde
C)
Sivas Kongresinde
D)
Amasya Tamiminde
E)
Havza'dan Harbiye Nezaretine çekilen telgrafta
11-)
Aşağıdakilerden hangisi Sivas Kongresinin sonuçlarından biri değildir?

A)
Yurttaki dağınık ve birbirinden habersiz direniş örgütlerinin tek çatı altında toplanması
B)
Bağımsızlık düşüncesi ile bağdaşmayan manda himaye isteklerinden vazgeçilmesi
C)
Damat Ferit hükümetine karşı kesin cephe alınması
D)
Meclis-i Mebusan'ın toplanması için padişaha baskı yapılmasına karar verilmesi
E)
Dışa karşı bütünlük göstermek amacıyla İstanbul Hükümeti ile uzlaşma yollarının aranmasına karar verilmesi
12-)
Birinci Alaşehir, Nazilli ve İkinci Balıkesir Kongrelerinin ortak yönü aşağıdakilerden hangisidir?

A)
Erzurum Kongresi kararlarına benzerlik gösterilmesi
B)
Sivas Kongresi kararlarının tanınmaması
C)
En büyük düşman olarak kabul edilen Yunanlara karşı halktan asker toplamak ve vergi sağlamak kararları alınarak İstanbul'a karşı yarı özerk kuruluşların belirmiş olması
D)
En büyük düşman olarak görülen Yunanların işgaline karşı İtilaf Devletleri ile işbirliği kararının alınması
E)
Tüm yurdun kurtarılması konusunda ortak görüş bildirilmesi
13-)
Aşağıdakilerden hangisi Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti için söylenemez?

A)
Osmanlı dernekler yasasına göre kurulmuş ve etkinlikte bulunmuş olan tüzel bir niteliğe sahip olması
B)
Federal yönetim ile ülkeyi kurtarmayı hedeflemesi
C)
Siyasal bir parti olmamakla beraber, amaca ulaşmak için izlediği yolun siyasal bir nitelik taşıması
D)
İttihat ve Terakki partisinin varlığını yitirmesinden sonra doğan boşluğu doldurmuş olması
E)
Zaferden sonra rejimin ilk siyasal partisine dönüşmesi
14-)
İstanbul Hükümetinin Salih Paşa başkanlığında bir heyeti Mustafa Kemal Paşa ile görüşmesi için Amasya'ya göndermesi aşağıdakilerden hangisinin göstergesidir?

A)
İstanbul'un artık Temsil Heyeti’ne tabi olabileceğinin
B)
Ali Rıza Paşa Hükümetinin barışçı olduğunun
C)
İstanbul Hükümetinin Heyet-i Temsiliye'yi resmen tanıdığının
D)
Padişahın ulusuyla birlikte hareket etmek istediğinin
E)
Heyet-i Temsiliye'nin saltanat için Anadolu'da daha fazla tehlike yaratmasını engellemek istediğinin
15-)
Aşağıdakilerden hangisi 1. Dönem TBMM'nin özelliklerinden biri değildir?

A)
Vekillerin, milletvekilleri arasından ve doğrudan doğruya TBMM tarafından seçilmesi
B)
Yürütme gücünün doğrudan doğruya TBMM içinden seçilmesi
C)
Her vekilin kendisini seçen TBMM'ye karşı sorumlu olması
D)
Ordu ve Kolordu komutanlarının TBMM’ne milletvekilli olabilmesi
E)
Başbakanın milletvekilleri arasından oy çokluğu ile seçilmesi
16-)
20 Ocak 1921 Anayasasının en önemli özelliği aşağıdakilerden hangisidir?

A)
Egemenliğin kaynağını değiştirmesi
B)
Kanun-i Esasi’nin bazı maddelerinin yürürlükte olduğunu benimsemesi
C)
Temel hak ve özgürlükleri belirlemesi
D)
İstanbul Hükümetini yok sayması
E)
Yargı güvencesi getirmesi
17-)
Aşağıdakilerden hangisi Gümrü Barış Antlaşmasının sonuçlarından biri değildir?

A)
Doğu Cephesinin kapanması ile Batıdaki birlikler üzerine büyük bir yük binmesi
B)
Ermenilerin Sevr Antlaşmasını tanımayacaklarını kabul etmesi
C)
Ermeni sorununun kapanmış olması
D)
TBMM'nin devletler arası alanda varlığını ilk kez kanıtlaması
E)
Uluslararası bir antlaşmada Türklüğün ilk kez vurgulanmış olması
18-)
Aşağıdakilerden hangisi Sevr Barışının maddelerinden biri değildir?

A)
Osmanlı Devletinin İstanbul üzerindeki egemenliğinin sona ermesi
B)
Ege bölgesinin yönetiminin İtalyanların eline geçmesi
C)
Doğu Anadolu'nun bir kısmında Ermeni Devleti’nin kurulması
D)
Azınlıkların Türklerden daha fazla hakka sahip olması
E)
Güneydoğu Anadolu'nun bir bölümünün özerkleştirilip Anlama Devletleri denetimine girmesi
19-)
Birinci İnönü Zaferinin en önemli sonucu aşağıdakilerden hangisidir?

A)
Londra Konferansına TBMM temsilcilerinin çağrılması
B)
Yunan saldırılarının İnönü'de durdurulmuş olması
C)
Düzenli Ordunun hazırlanması için zaman kazanması
D)
Kuvayı Milliyenin çabalarıyla başarılmış olması
E)
Mustafa Kemal Paşa'nın Tekalif-i Milliye Emirlerini çıkarması
20-)
Aşağıdakilerden hangisi Sakarya Savaşı öncesi yeni bir Yunan saldırısına karşı alınan önlemlerden biri değildir?

A)
Ülke genelinde seferberlik ilan edilmesi
B)
Ülkenin çeşitli yörelerine İstiklal Mahkemelerinin yollanması
C)
Başkomutanlık Yasasının TBMM tarafından çıkarılması
D)
TBMM'nin tüm yetkilerinin üç aylık bir süre için Mustafa Kemal Paşa'ya devredilmesi
E)
Tekalif-i Milliye Emirlerinin çıkarılması
21-)
Aşağıdakilerden hangisi Lozan Antlaşması kapsamında değildir?

A)
Kapitilasyonların her türlü sonuçları ile birlikte kaldırılması
B)
Azınlıkların Türk uyruklu sayılması
C)
Devlet borçlarının ödenmesi üzerinde her türlü yabancı gözetim ve denetime son verilmesi
D)
Musul sorununun İngiltere ve Türkiye arasında ikili görüşmelere bırakılması
E)
Türkiye'ye boğazlar üzerinde savunma ve denetim hakkının tanınması
22-)
İlk yazılı Anayasa olma özeliğini taşıyan 1876 Anayasasının varlığını yitirmesine yol açan olay aşağıdakilerden hangisidir?

A)
Saltanatın kaldırılması
B)
Halifeliğin kaldırılması
C)
1921 Anayasası
D)
TBMM’nin kurulması
E)
İstanbul'un resmen işgali
23-)
Takrir-i Sükun Dönemi aşağıdakilerin hangisiyle başlamıştır?

A)
Terakkiperver Cumhuriyet Fırkasının kurulmasıyla
B)
Serbest Cumhuriyet Fırkasının kapatılmasıyla
C)
Şeyh Sait Ayaklanmasıyla
D)
Lozan Antlaşmasının imzalanmasıyla
E)
Cumhuriyetin ilan edilmesiyle
24-)
Saltanatın kaldırılmasından sonra Halk fırkasına karşı oluşturulan muhalefetin en önemli nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

A)
Cumhuriyetin ilan edilmesi
B)
Lozan Antlaşmasının imzalanması
C)
Serbest Cumhuriyet Fırkası’nın kurulması
D)
Halifeliğin kaldırılması
E)
Saltanat’ın kaldırılması
25-)
Yürütme gücünün parlamentonun içinden çıkarak; hükümete serbestlik parlamentoya denetleme hakkı veren sisteme ne ad verilir?

A)
Parlamentolu sistem
B)
Parlamenter sistem
C)
Karma hükümeti sistemi
D)
Meclis hükümeti sistemi
E)
Başkanlık hükümeti sistemi
26-)
1921 Anayasasında aşağıdakilerden hangisi hükme bağlanmamıştır?

A)
Yargı yetkisi
B)
TBMM'nin yapısı
C)
TBMM'nin yetkisi
D)
Yerel yönetimler
E)
Egemenliğin kayıtsız şartsız ulusa ait olduğu
27-)
1950-60 dönemi iktidarının en belirgin özelliği aşağıdakilerden hangisidir?

A)
Dış politikada etkin olmak
B)
Türk devrimini bir bütün olarak benimsememek
C)
Hesapsız bir ithalat rejimi izlemek
D)
Ekonomide olumlu gelişmeleri ortaya çıkaran bir politika uygulamak
E)
Gereksiz fabrikalar açmak
28-)
Yeni Türkiye Devletinin üçüncü siyasal partisi aşağıdakilerde hangisidir?

A)
Halk Partisi
B)
Milli Kalkınma Partisi
C)
Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası
D)
Serbest Cumhuriyet Fırkası
E)
Demokrat Partisi
29-)
İkinci Dünya Savaşından sonra, Doğu Avrupa'yı istila eden ve genişleme eğilimi gösteren Sovyetler Birliğine karşı, Batılı devletler tarafından kurulan savunma birliği aşağıdakilerden hangisidir?

A)
NATO
B)
Milletler Cemiyeti
C)
Varşova Paktı
D)
Birleşmiş Milletler
E)
CENTO
30-)
Avrupayı demokratik değerlerin işlediği bir ülkeler topluluğu haline getirmek, insan haklarını ve özgürlüklerini el birliği ile korumak amacıyla demokrasiyi benimseyen ülkeler tarafından kurulan uluslararası örgüt aşağıdakilerden hangisidir?


A)
Milletler Cemiyeti


B)
NATO


C)
Avrupa Konseyi


D)
Avrupa Topluluğu


E)
Birleşmiş Milletler

1-)
B2-)
B3-)
D4-)
E5-)
A6-)
A7-)
A8-)
C9-)
A10-)
D11-)
E12-)
C13-)
B14-)
C15-)
E16-)
A17-)
A18-)
B19-)
A20-)
D21-)
E22-)
A23-)
C24-)
D25-)
B26-)
A27-)
B28-)
D29-)
A30-)
C
1-)
Belirli bir kültür düzeyine erişmiş toplumların ortaya çıkardıkları kuruma ne ad verilir?

A)
Bağımsızlık
B)
Kabile
C)
Aile
D)
Devlet
E)
Egemenlik
2-)
1950-1960 döneminin en belirgin özelliği aşağıdakilerden hangisidir?

A)
Yeni hukuk kuralları koymak
B)
Türk devrimini bir bütün olarak benimsememek
C)
Eğitim ve kültür işlerine ağırlık vermek
D)
Türk ekonomisini kalkındırmak
E)
Halk ile bütünleşmek
3-)
Türk-Irak sınırı aşağıdakilerden hangisinde kesin olarak çizilmiştir?

A)
Birleşmiş Milletler
B)
Kars Antlaşması
C)
Uluslar Kurumu
D)
Lozan Barış Konferansı
E)
Moskova Antlaşması
4-)
Osmanlı Devleti’nin Kuzey Afrika’daki topraklarının elden çıkmasına yol açan antlaşma aşağıdakilerden hangisidir?

A)
Londra Önbarışı
B)
Lozan Antlaşması
C)
Brest Litowsk Antlaşması
D)
Kars Antlaşması
E)
Uşi Antlaşması
5-)
Kars İslâm Şurası aşağıdakilerden hangisinin tehlike oluşturması üzerine toplanmıştır?

A)
Ermeniler
B)
Rumlar
C)
Bulgarlar
D)
Fransızlar
E)
Yunanlılar
6-)
Aşağıdakilerden hangisi 23 Şubat 1921 tarihinde toplanan Londra Konferansı’ndan sonra ortaya çıkan durumlardan biridir?

A)
Çerkez Ethem Ayaklanmasının çıkması
B)
TBMM Hükümeti’nin varlığının kabul edilmesi
C)
Yunan birliklerinin Sakarya’nın doğusuna çekilmesi
D)
I. İnönü Savaşı’nın çıkması
E)
Büyük Taarruzun başlaması
7-)
Kurtuluş Savaşı’nın karara bağlandığı yer aşağıdakilerden hangisidir?

A)
İstanbul
B)
Ankara
C)
Amasya
D)
Samsun
E)
Havza
8-)
Türkiye dolaylı ya da dolaysız olarak hiçbir şekilde aşağıdaki ülkelerden hangisiyle savaşmamıştır?

A)
İngiltere
B)
Fransa
C)
İtalya
D)
Yunanistan
E)
ABD
9-)
Takrir-i Sükûn dönemi aşağıdakilerden hangisiyle başlar?

A)
Serbest Cumhuriyet Fırkası’nın kurulması
B)
Menemen Olayı
C)
Cumhuriyet Halk Partisi
D)
31 Mart Vakası
E)
Şeyh Sait Ayaklanması
10-)
Aşağıdakilerden hangisi Misak-ı Milli kararlarından biri değildir?

A)
Arapların çoğunlukta olduğu yerlerde bağımsız Arap devletlerinin kurulabileceği
B)
Batı Trakya’da halkoyuna gidileceği
C)
Kars, Ardahan ve Batum’da halkoyuna gidilebileceği
D)
Mondros Mütarekesi imzalandığı anda Türk ve Müslümanların çoğunlukta olduğu yerlerin vatan sınırı olduğu
E)
Kapitülasyonların kabul edilemez olduğu
11-)
TBMM’nin çoğunluğunu oluşturan Anadolu ve Rumeli Müdafa-i Hukuk Derneği üyelerinin üzerinde görüş birliğine vardıkları tek ortak nokta aşağıdakilerden hangisidir?

A)
Cumhuriyet’in ilanı
B)
Saltanat’ın kaldırılması
C)
Yurdun kurtarılması
D)
Halifeliğin kaldırılması
E)
Yeni bir devlet kurmak
12-)
I. Dünya Savaşı sürerken yapılan gizli anlaşmalarla Irak, Ürdün ve Basra Körfezi kıyıları aşağıdaki devletlerden hangisine vaad edilmiştir?

A)
Fransa
B)
İtalya
C)
Bulgaristan
D)
İngiltere
E)
Ermenistan
13-)
Manda ve himaye düşüncesi aşağıdakilerden hangisiyle kesin olarak reddedilmiştir?

A)
Amasya Tamimi
B)
Erzurum Kongresi
C)
Milli Kongre
D)
Nazilli Kongresi
E)
Sivas Kongresi
14-)
Aşağıdakilerden hangisi Doğu Karadeniz’de bağımsız bir Rum devletini kurmak amacıyla oluşturulan bir cemiyettir?

A)
Mavri Mira Cemiyeti
B)
Pontus Derneği
C)
Etnik-i Eterya
D)
Taşnak Derneği
E)
Hınçak Derneği
15-)
Osmanlı Devletinde bütün yurttaşları kapsayan bir ceza yasasının yapılacağını dile getiren ilk belge aşağıdakilerden hangisidir?

A)
Islahat Fermanı
B)
Tanzimat Fermanı
C)
Türk Medeni Kanunu
D)
Kanun-i Esasi
E)
Mecelle
16-)
Siyasal liberalizmin ilk zafer kazandığı yer aşağıdakilerden hangisidir?

A)
Fransa
B)
İngiltere
C)
Amerika
D)
Prusya
E)
Yunanistan
17-)
Aşağıdakilerden hangisi ulusçuluk akımını dünyada yaygınlaştıran olaydır?

A)
Amerikan Devrimi
B)
Bolşevik İhtilali
C)
Türk Devrimi
D)
Fransız İhtilali
E)
Kırım Harbi
18-)
Aşağıdakilerden hangisi Lozan Barış Konferansı’nda alınan kararlardan biri değildir?

A)
Kapitülasyonların kaldırılması
B)
Türk-Irak sınırının ikili görüşmelere bırakılması
C)
Türk-Yunan nüfus değiş-tokuşu
D)
Azınlıkların Türk uyruklu kabul edilmesi
E)
Türkiye’ye Boğazlar üzerinde savunma ve denetim hakkının tanınması
19-)
Aşağıdakilerden hangisi II. Dünya Savaşı’nın Türkiye üzerindeki etkilerinden birisidir?

A)
Döviz stoğunun oluşması
B)
Tarım ürünlerinde çeşitlilik ve artış yaşanması
C)
Halkın refaha kavuşması
D)
Sanayi ve ticarette gelişmelerin olması
E)
Eğitimin istenilen seviyeye ulaşması
20-)
Yürütme gücünün parlamentonun içinden çıktığı, hükümete serbestlik parlamentoya denetleme hakkı veren sisteme ne ad verilir?

A)
Parlamentolu Sistem
B)
Başkanlık Hükümeti Sistemi
C)
Parlamenter Sistemi
D)
Meşruti Monarşi
E)
Karma Hükümeti Sistemi
21-)
Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devleti’nin paylaşılması ile ilgili değildir?

A)
Paris Barışı
B)
Sevr Barış Antlaşması
C)
Üç İmparator Antlaşması
D)
Saint Jean De Marienne
E)
Sykes-Picot Antlaşması
22-)
Ulusal bir bilincin oluşması ve kurtuluş hareketinin ulusa mal edilmesi konusunda kesin karara varılması aşağıdakilerden hangisiyle olmuştur?

A)
Sivas Kongresi
B)
Amasya Tamimi
C)
Havza Genelgesi
D)
Amasya Görüşmeleri
E)
Mebusan Meclisinin açılmasıyla
23-)
Ulusal Kurtuluş Savaşı’nın ilk silahlı direniş eylemi nerede, kimlere karşı başlamıştır?

A)
Doğu’da Ermenilere
B)
Batı Anadolu’da Yunanlılara
C)
Güneyde Mersin - Tarsus - Osmaniye yöresinde Fransızlara
D)
Kuzeyde Pontusçu Rumlara
E)
Irak’ta İngilizlere
24-)
Toplumun güçlü önderler öncülüğünde mevcut düzeni zorla başından atması aşağıdakilerden hangisidir?

A)
İnkılâp
B)
Reform
C)
Hükümet Darbesi
D)
İsyan
E)
İhtilal
25-)
Yunanlıların İnönü’ye kadar ilerlemesine ve burada kanlı çarpışmaların meydana gelmesine yol açan olay hangisidir?

A)
Çerkez Ethem’in Kütahya yöresinde ayaklanması
B)
Eskişehir - Kütahya Savaşları
C)
İzmir’in Yunanlılara verilmesi
D)
Büyük Taarruz
E)
Londra Konferansı
26-)
Türk halkına sendikalaşma olanağının verildiği, işçiye grev ve toplu sözleşme hakkının tanındığı ilk anayasa aşağıdakilerden hangisidir?

A)
1909 Anayasası
B)
1924 Anayasası
C)
1982 Anayasası
D)
1961 Anayasası
E)
1921 Anayasası
27-)
İttihat ve Terakki Cemiyeti’nin yönetimi tamamen ele geçirip, dikta rejimini kurması hangi olayla olmuştur?

A)
31 Mart Vakası
B)
Babıâli Baskını
C)
Trablusgarp Savaşı
D)
I. Dünya Savaşı
E)
I. Balkan Savaşı
28-)
İtilaf Devletlerinin 1915 yılında Osmanlı Devletini saf dışı bırakarak savaşı bitirmek amacıyla uygulamaya koydukları plan aşağıdakilerden hangisidir?

A)
Filistin ve Suriye Cephesinin açılması
B)
Irak Cephesinin açılması
C)
Boğazların ele geçirilmesi
D)
Kanal Cephesinin açılması
E)
Makedonya Cephesinin açılması
29-)
Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası’nın kapatılmasının nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

A)
Çok partili hayatın istenmemesi
B)
Cumhuriyet’e bağlı kalması
C)
Yenilikçi adımların atılması
D)
Parti üyelerinden bir kısmının Şeyh Sait Ayaklanmasına destek vermesi
E)
M.Kemal Atatürk’e karşı suikast düzenlenmesi
30-)
Aşağıdakilerden hangisi Mudanya Ateşkes Antlaşması’nın hükümlerinden biri değildir?


A)
Doğu Trakya’nın 15 gün içinde Yunanlılar tarafından boşaltılması

B)
Bir barış antlaşması imzalanıncaya kadar Anlaşma Devletlerinin Boğazlardan çıkmaması

C)
Kapitülasyonların her türlü sonuçlarıyla kaldırılması

D)
Meriç’in kıyısında bir miktar Anlaşma Devletleri askerinin bulunması

E)
Doğu Trakya’da asayiş ile ilgili 8.000 Türk jandarma erinin bulunması
1-)
D2-)
B3-)
C4-)
E5-)
A6-)
B7-)
C8-)
E9-)
E10-)
A11-)
C12-)
D13-)
E14-)
B15-)
B16-)
C17-)
D18-)
E19-)
A20-)
C21-)
A22-)
B23-)
C24-)
E25-)
A26-)
D27-)
B28-)
C29-)
D30-)
C
1-)
Aşağıdakilerden hangisi inkılâbı tanımlar?

A)
Devlet eliyle bazı kurumların ortadan kaldırılması
B)
Belli kurumların bir bölümünün değiştirilmesi
C)
Yabancı devletlerin baskısıyla bir takım yeniliklerin yapılması
D)
Toplum yapısının köklü ve hızlı bir biçimde değiştirilmesi
E)
Eski ve geleneksel kurumların zamanla yıkılması
2-)
Aşağıdakilerden hangisi 23 Aralık 1876’da ilan edilen Kanun-i Esasi’nin özelliklerinden biri değildir?

A)
Yasama yetkisi padişaha aitti
B)
Yargı güvenliği kesin değildi
C)
Yürütmeyi denetleme yetkisi meclise aitti
D)
Egemenlik padişaha aitti
E)
Yurttaşların siyasal parti kurma özgürlüğü yoktu
3-)
I. Babıâli BaskınıII. I. MeşutiyetIII. II. Balkan SavaşıIV. 31 Mart OlayıYukarıdaki olayların kronolojik sırası aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?

A)
III, I, IV, II
B)
III, II, I, IV
C)
II, IV, I, III
D)
IV, II, III, I
E)
II, I, IV, III
4-)
Kuvayi Milliye’nin en başarılı olduğu cephe aşağıdakilerden hangisidir?

A)
Kafkas Cephesi
B)
Batı Cephesi
C)
Filistin Cephesi
D)
Güney Cephesi
E)
Irak Cephesi
5-)
Aşağıdakilerden hangisi Prens Sabahattin’in savunduğu düşünce akımıdır?

A)
Türkçülük
B)
Kişisel girişim ve yerinden yönetim
C)
İslamcılık
D)
Osmanlıcılık
E)
Sosyalizm
6-)
Aşağıdakilerden hangisi Almanya’nın I. Dünya Savaşı’nda Osmanlı Devleti’ni yanına çekme nedenlerinden biri değildir?

A)
Osmanlı padişahlarının halife kimliğinden yararlanmak
B)
Batı Anadolu’da bir Alman Kolonisi kurmak
C)
Ortadoğu ticaret yollarını ele geçirmek
D)
Süveyş Kanalı’nın denetimini ele geçirmek
E)
Osmanlı topraklarında ulusal bir devlet kurulmasına yardım etmek
7-)
Almanya birliğini 1871 yılında aşağıdaki devlet adamlarından hangisi zamanında tamamlamıştır?

A)
Otto von Bismarak
B)
Ferdinand
C)
Adolf Hitler
D)
Lord Curzon
E)
I. Friedrich
8-)
Aşağıda yapılan gizli anlaşmalardan hangisiyle İngiltere ve Fransa Osmanlı Devleti’nin Arap topraklarını kendi aralarında paylaşmışlardır?

A)
Saint Jean de Maurienne
B)
Paris Antlaşması
C)
Üç İmparator Antlaşması
D)
Sykes-Picot Antlaşması
E)
Reval Görüşmesi
9-)
Aşağıdakilerden hangisi Amasya Tamimi’yle ilgili değildir?

A)
İstanbul Hükümetine destek olunmalıdır.
B)
İstanbul Hükümeti görev ve sorumluluklarını yerine getirememektedir
C)
Vatanın bütünlüğü ve ulusun bağımsızlığı tehlikededir
D)
Ulusun bağımsızlığını, ulusun kendi azmi ve kararı kurtaracaktır
E)
Her türlü etkiden uzak yürütme işini üzerine alacak ulusal bir kurul oluşturulmalıdır
10-)
I. Dünya Savaşı’nda açılan cephelerden hangisi Almanların isteğiyle Osmanlı Devleti tarafından açılmıştır?

A)
Güney Cephesi
B)
Çanakkale Cephesi
C)
Irak Cephesi
D)
Filistin Cephesi
E)
Kanal Cephesi
11-)
I. Dünya Savaşı sırasında yapılan gizli anlaşmalarla Doğu Anadolu’nun bir kısmı, Boğazlar, Gökçeada ve Bozcaada aşağıdaki devletlerden hangisine verilmiştir?

A)
Rusya
B)
İngiltere
C)
Avusturya - Macaristan
D)
İtalya
E)
Yunanistan
12-)
Aşağıdakilerden hangisi Mustafa Kemal Paşa’nın Havza’dan asker ve sivil yöneticilere çektiği telgraflarla bildirdiği isteklerdendir?

A)
Ankara’da yeni bir meclis açılmalıdır
B)
Erzurum’da bir kongre toplanacaktır
C)
İzmir’in işgali çeşitli miting ve gösterilerle protesto edilecektir
D)
Yunanlılara karşı silahlı mücadele verilmelidir
E)
Askerler terhis edilecektir
13-)
Aşağıdakilerden hangisi Erzurum Kongresi’nde alınan kararlardan biridir?

A)
Yurttaki bütün direniş örgütleri tek çatı altında toplanacaktır
B)
Özerk bir kuruluş gibi hareket edilecektir
C)
Osmanlı Devleti’nin haklılığı Uluslar Kurumu’nda anlatılacaktır
D)
Doğu Anadolu’daki bütün dernekler Şarkî Anadolu Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti adı altında toplanacaktır
E)
Manda ve himaye kesinlikle reddedilmiştir
14-)
Aşağıdakilerden hangisiyle İstanbul Hükümeti, Heyet-i Temsiliye’yi resmen kabul etmiştir?

A)
Misak-ı Milli’nin ilanı
B)
Amasya Görüşmeleri
C)
Heyet-i Temsiliye’nin Ankara’ya gelmesi
D)
Damat Ferit’in istifa etmesi
E)
Erzurum Kongresi’nin toplanması
15-)
Aşağıdakilerden hangisi Misak-ı Millî kararlarından biri değildir?

A)
TBMM’nin açılması için girişimlerde bulunulmalıdır
B)
İstanbul’un güvenliği sağlandığı takdirde Boğazlar açılabilir
C)
Kars, Ardahan ve Batum’da halk oyuna başvurulmalıdır
D)
Arapların çoğunlukta oluduğu yerlerde halk oyuna başvurulabilir
E)
Bağımsızlığımızı sınırlandıran ekonomik ve siyasal hiçbir anlaşma kabul edilemez
16-)
Aşağıdakilerden hangisi Amasya Protokolleri’nde alınan kararlardan biridir?

A)
Ankara’da ulusal bir meclis toplanacaktır
B)
İstanbul Hükümeti tüm yetkilerini Temsil Heyeti’ne devredecektir
C)
Mebuslar Meclis toplanacaktır
D)
Anadolu hareketine son verilecektir
E)
Düzenli ordunun kurulması sağlanacaktır
17-)
Aşağıdaki kongrelerin hangisinde Yunanlıları yurttan kovabilmek için gerekirse diğer Anlaşma Devletleriyle barış görüşmeleri yapılabileceği kararı alınmıştır?

A)
Balıkesir Kongresi
B)
Nazilli Kongresi
C)
Milli Kongre
D)
Alaşehir Kongresi
E)
Sivas Kongresi
18-)
Aşağıdakilerden hangisi I. TBMM’nin özelliklerinden biri değildir?

A)
Meclis başkanı icra vekilleri heyetininde başıdır
B)
Vekiller, milletvekilleri arasından doğrudan doğruya TBMM tarafından seçilir
C)
Yargılama işi de gerektiği takdirde TBMM tarafından üstlenecektir
D)
Vekiller biraraya gelerek İcra Vekilleri Heyeti’ni oluşturur
E)
Başbakan Meclis tarafından atanır
19-)
Aşağıdakilerden hangisi Son Osmanlı Mebusan Meclisi’nde alınan bir karardır?

A)
Hiyanet-i Vataniye Kanunu’nun çıkarılması
B)
İstiklâl Mahkemelerinin kurulması
C)
Misak-i Milli’nin ilanı
D)
Sevr Barışı’nın onaylanması
E)
Nisab-ı Müzakere Kanunu
20-)
TBMM’ni, Osmanlı Meclis-i Mebusanı’ndan ayıran en önemli özellik aşağıdakilerden hangisidir?

A)
Mebus sayısının fazla olması
B)
Anlaşma Devletleri tarafından tepkiyle karşılanması
C)
Padişaha açıkça karşı çıkmaması
D)
Ulusal bir nitelik taşıması
E)
Ankara’da toplanmış olması
21-)
Aşağıdakilerden hangisi ulusal ordunun (düzenli ordunun) kurulmasının nedenlerinden biri değildir?

A)
Osmanlı ordusunu canlandırmanın mümkün olmaması
B)
Anlaşma Devletlerinin ulusal ordu kurulması yolunda baskı yapmaları
C)
Kuvay-i Milliyeyi oluşturanların çoğunun askerlik sanatından anlamayan kişiler olmaları
D)
Kuvay-i Milliye birliklerinin zaman zaman amaçlarının dışına çıkmaları ve halka zarar vermesi
E)
TBMM’nin açılmasıyla doğan devletin bir düzenli ordusunun bulunması zorunluluğu
22-)
Sevr Barışı’nın Osmanlı Devleti açısından da hükümsüz yani hukuken geçersiz olmasının nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

A)
Osmanlı toprak bütünülüğünü hiçe sayması
B)
İnsan haklarına aykırı olması
C)
Egemenlik haklarını kısıtlayan hükümler bulunması
D)
Parlemento tarafından onaylanmaması
E)
Türk ulusunun haklarına saygı gösterilmemesi
23-)
TBMM’nin ilk askerî ve siyasî başarısı aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?

A)
Rusya - Moskova Antlaşması
B)
Kafkas Cumhuriyetleri - Kars Antlaşması
C)
Anlaşma Devletleri - Lozan Barış Antlaşması
D)
Anlaşma Devletleri - Mudanya Ateşkes Antlaşması
E)
Ermeniler - Gümrü Barışı
24-)
Sevr Barış Antlaşması aşağıdakilerden hangisi tarafından onaylanmıştır?

A)
Saltanat Şurası
B)
Meclisi Mebusan
C)
TBMM
D)
Temsil Heyeti
E)
Felah-ı Vatan Grubu
25-)
Düzenli ordunun kurulmasının şart olduğu aşağıdakilerden hangi olay ile ortaya çıkmıştır?

A)
Sevr Barışı’nın imzalanması
B)
Yunan saldırısı karşısında Kuva-i Milliyenin tutunamaması
C)
Amasya Tamimi’nin yayınlanmasıyla
D)
Çerkez Ethem’in ayaklanması
E)
Hiyanet-i Vataniye Kanunu’nun çıkarılması
26-)
Londra Konferansı’na TBMM Hükümeti adına katılan şahıs aşağıdakilerden hangisidir?

A)
İsmet Paşa
B)
Rauf Bey
C)
Bekir Sami Bey
D)
Kazım Karabekir
E)
Refet Bey
27-)
Kurtuluş Savaşı sonrasında İtalyanların İngiliz siyasetine tepki göstermeleri ve işgalci kuvvetler arasında en ılımlı politikayı takip etmesinin nedeni aşağıdakilerden hangisidir

A)
Kamuoyunun baskısı
B)
Ekonomisinin bozuk olması
C)
Türk ulusuna duyulan sempati
D)
Asıl Ege Bölgesinin Yunanistan’a verilmesi
E)
TBMM’ni desteklemesi
28-)
Aşağıdakilerden hangisi I. İnönü Savaşı’nın sonuçlarından biridir?

A)
Londra Konferansı
B)
Düzenli ordunun kurulması
C)
Gümrü Barışı
D)
İstanbul’un resmen işgali
E)
Kars Antlaşması
29-)
Aşağıdakilerden hangisi Sakarya Savaşı’nın dış siyasetteki sonuçlarından biri değildir?

A)
Kafkas Cumhuriyetleri ile Kars Antlaşması’nın yapılması
B)
Anlaşma Devletleri arasında yeniden bir kenetlenmenin başlaması
C)
Fransa ile savaşın hukuksal olarak bitirilmesi
D)
İtalya’nın işgal ettiği tüm yerlerden çekilmesi
E)
İngiliz kamuoyunda Anadolu hareketine karşı sempati oluşması
30-)
Lozan Görüşmeleri sırasında Türk heyetinin hiçbir şekilde ödüne yanaşmadığı iki konu aşağıdakilerden hangisidir?


A)
Hatay Sorunu - Nüfus Mübadelesi

B)
Osmanlı Borçları - Savaş tazminatı

C)
Batı Trakya - Ege Adaları

D)
Ermeni Sorunu - Kapitülasyonlar

E)
Boğazlar - Musul Sorunu
1-)
D2-)
C3-)
C4-)
D5-)
B6-)
E7-)
A8-)
D9-)
A10-)
E11-)
A12-)
C13-)
D14-)
B15-)
A16-)
C17-)
D18-)
E19-)
C20-)
D21-)
B22-)
D23-)
E24-)
A25-)
B26-)
C27-)
D28-)
A29-)
B30-)
D