7 Şubat 2008 Perşembe

İKTİSAT TEORİSİ SORU VE CEVAPLAR

İKTİSAT TEORESİ SORU VE CEVAPLAR
Değeri model dışında belirlenen değişkene ne ad verilir?
A)
İçsel
B)
Dışsal
C)
Stok
D)
Akım
E)
Oran
Bir fonksiyonel ilişkiyi en kısa ve zahmetsiz anlatım biçimi aşağıdakilerden hangisidir?
A)
Sözlü anlatım
B)
Yazılı anlatım
C)
Grafiksel anlatım
D)
Geometrik anlatım
E)
Cebirsel anlatım
"Doğal bilimlerdeki kontrollü deneylerin, sosyal bilimlerdeki kötü bir ikamesidir" ifadesi iktisatta kullanılan hangi yöntemi ifade eder?
A)
Mantıksal akıl yürütme
B)
İstatistiksel yöntem
C)
Geometrik anlatım
D)
Sözlü anlatım
E)
Cebirsel anlatım
Orijine dışbükey bir farksızlık eğrisi üzerinde nasıl bir ikame oranı vardır?
A)
Azalan
B)
Artan
C)
Sabit
D)
Sürekli artan
E)
Sıfır
Şekle göre tüketici dengesinin D1'den D2'ye kaymasının nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
A)
X malının fiyatı düşmüş
B)
X malının fiyatı artmış
C)
Y malının fiyatı düşmüş
D)
Y malının fiyatı artmış
E)
X malının fiyatı artmış
Gelir tüketim eğrisi yardımıyla aşağıdaki eğrilerden hangisi elde edilir?
A)
Bireysel talep
B)
Engel
C)
Fiyat tüketim
D)
Phillips
E)
Arz eğrisi
Piyasa talep eğrisi nasıl elde edilir?
A)
Bireysel talep eğrilerinin yatay toplamıdır
B)
Bireysel talep eğrilerinin dikey toplamıdır
C)
Bireysel gelir eğrilerinin dikey toplamıdır
D)
Bireysel gelir eğrilerinin yatay toplamıdır
E)
Fiyat tüketim eğrilerinin yatay toplamıdır
Aşağıdakilerden hangisinin gelir esnekliği zorunlu mallara aittir?
A)
e=2
B)
e= -4
C)
e= 0,75
D)
e= - 0,60
E)
e=¥
Bir malın fiyatındaki değişmeler karşısında talep miktarı hiç değişmiyorsa bu malın esnekliği kaçtır?
A)
e =0
B)
e= -1
C)
e <> 1
E)
e= 1
Hangi girdileri ne oranda ve hangi miktarda birleştirirsek ne kadar ürün elde edeceğimizi gösteren kavrama ne ad verilir?
A)
Üretim
B)
Üretim fonksiyonu
C)
Teknoloji
D)
Girdi
E)
Sabit girdi
Aynı toplam ürün miktarını sağlamaya imkan verecek girdi bileşimlerinin geometrik yerlerini birleştiren eğriye ne ad verilir?
A)
Farksızlık eğrisi
B)
Eş ürün eğrisi
C)
Genişleme yolu eğrisi
D)
Engel eğrisi
E)
Gelir tüketim eğrisi
Üretimde bazı girdilerin miktarının değişebileceği döneme ne ad verilir?
A)
Kısa
B)
Çok kısa
C)
Uzun
D)
Pazar
E)
Geçici
Bir firmanın girdi miktarını 4 birimden 6 birime çıkarması durumunda toplam fiziki ürün miktarı da 100 birimden 120 birime çıkmıştır. Buna göre marjinal fizik ürün kaçtır?
A)
10
B)
20
C)
25
D)
100
E)
120
Firmanın üretim miktarından bağımsız katlanacağı maliyetlere ne ad verilir?
A)
Değişken maliyet
B)
Marjinal maliyet
C)
Sabit maliyet
D)
Açık maliyet
E)
Örtük maliyet
Yukarıdaki tabloya göre firmanın sabit maliyeti kaçtır?
A)
11
B)
15
C)
35
D)
44
E)
58
Üretimi bir birim arttırabilmek için katlanılması gereken ek maliyete ne ad verilir?
A)
Sabit maliyet
B)
Değişken maliyet
C)
Marjinal maliyet
D)
Ortalama maliyet
E)
Açık maliyet
Aşağıdakilerden hangisi ihtiyari ekonominin unsurlarından değildir?
A)
Hammadde fiyatında indirim
B)
Düşük faizli kredi
C)
Ucuz reklam
D)
Düşük tarifeli taşıma
E)
İş bölümü ve uzmanlaşma
Tam rekabet piyasası için aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
A)
MR = AR
B)
AC = P
C)
MC = AVC
D)
AR > MR
E)
AR > P
Yukarıdaki şekle göre firmanın kapanma noktası aşağıdakilerden hangisidir?
A)
K
B)
L
C)
M
D)
N
E)
L
Yukarıdaki şekle göre kısa dönem arz eğrisi için aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
A)
AC eğrisi aynı zamanda arz eğrisidir
B)
AVC eğrisinin artan noktası aynı zamanda arz eğrisidir
C)
AVC'nın üstünde kalan MC eğrisi aynı zamanda arz eğrisidir
D)
AC'nin üstünde kalan MC eğrisi aynı zamanda arz eğrisidir
E)
MC eğrisi aynı zamanda arz eğrisidir
Tam rekabet piyasasındaki bir firma piyasanın hangi özelliğinden dolayı uzun dönemde normal kâr elde eder?
A)
Atomize
B)
Mobilite
C)
Şeffaflık
D)
Homojenlik
E)
Esneklik
Monopol piyasasında AR'nin MR'den küçük ve azalan eğimli olmasının nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
A)
Piyasa girişini engellemek için
B)
Firma malına talebin azalan olması
C)
Kısa dönemde aşırı kâr elde etmesi
D)
Fiyatları değiştirme olanaklarının kısıtlı olması
E)
Çan eğrisine sahip toplam gelir eğrisinin bulunması
Marjinal gelirin sıfır olduğu üretim düzeyinde aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
A)
Toplam gelir maksimumdur
B)
Ortalama gelir maksimumdur
C)
Toplam gelir azalandır
D)
Toplam gelir artandır
E)
Toplam gelir orjine içbükeydir
Çok sayıda alıcı karşısında tek bir satıcının bulunduğu piyasaya ne ad verilir?
A)
Monopson
B)
Düopol
C)
Oligopol
D)
Monopol
E)
Tam rekabet
Aşağıdakilerden hangisi monopol piyasası için doğru değildir?
A)
Satıcı sayısı tektir
B)
Azalan eğimli talep eğrisi vardır
C)
Toplam gelir eğrisi "Çan" şeklindedir
D)
Fiyat farklılaştırması yapılır
E)
Mal farklılaştırması en önemli özelliğidir
Monopolcü rekabet piyasasında kâr maksimizasyonu koşulu aşağıdakilerden hangisidir?
A)
MR = AR
B)
AR = AC
C)
AC = MC
D)
MR = MC
E)
P = MC
Düopol ve oligopol piyasalarına ilişkin ilk teorik çalışma aşağıdaki iktisatçılardan hangisine aittir?
A)
Cournot
B)
Marshall
C)
Keynes
D)
Edgeworth
E)
Sweezy
Monopolcü rekabet piyasasının en önemli özelliği aşağıdakilerden hangisidir?
A)
Fiyat farklılaştırması
B)
Homojenlik
C)
Mobilite
D)
Mal farklılaştırması
E)
Sonsuz esnek talep eğrisi
Dirsekli talep eğrisi aşağıdaki piyasalardan hangisinde görülür?
A)
Monopol
B)
Monopolcü rekabet
C)
Oligopol
D)
Monopson
E)
Tekelci rekabet
Tek değişken girdi için rekabetçi firmanın faktör talep eğrisi aşağıdakilerden hangisidir?
A)
Marjinal ürün değeri eğrisi
B)
Marjinal ürün hasılatı eğrisi
C)
Ortalama ürün hasılatı eğrisi
D)
Toplam fiziki ürün eğrisi
E)
Ortalama fiziki ürün eğrisi
Üretimde, birden fazla değişken girdi kullanıldığında, ucuzlayan girdinin diğerlerine göre daha çok kullanılması sonucu ortaya çıkan etki aşağıdakilerden hangisidir?
A)
Fiyat etkisi
B)
Gelir etkisi
C)
İkame etkisi
D)
Ürün etkisi
E)
Kâr maksimizasyonu etkisi
İşgücü arzını farksızlık eğrileri analiziyle elde ederken çizilen bütçe kısıtının eğimi, aşağıdakilerden hangisini gösterir?
A)
Malın fiyatını
B)
Piyasada geçerli olan ücreti
C)
Toplam geliri
D)
Boş zamanı
E)
Çalışma saatlerini
Aşağıdakilerden hangisi marjinal ürün değerini verir?
A)
Fiyat x Toplam fiziki ürün
B)
Fiyat x Ortalama fiziki ürün
C)
Fiyat x Marjinal fiziki ürün
D)
Fiyat x Toplam ürün değeri
E)
Fiyat x Maksimum ürün değeri
Aşağıdakilerden hangisi Genel denge analizine ilişkin temel varsayımlardan biri değildir?
A)
Girdi piyasasında tam rekabet koşullarının geçerli olması
B)
Mal piyasasında tam rekabet koşullarının geçerli oması
C)
Farksızlık eğrilerinin orijine göre dışbükey olması
D)
Eş ürün eğrilerinin orijine göre dışbükey olması
E)
Üretimde ölçek ekonomilerinin varlığı
Edgeworth kutu diyagramında, tüketiciler arası denge koşullarının sağlandığı noktaların geometrik yerine ne ad verilir?
A)
Bağıt eğrisi
B)
Eş ürün eğrisi
C)
Farksızlık eğrisi
D)
Üretim imkanları eğrisi
E)
Anlaşma eğrisi
Bağıt eğrisinden hareketle aşağıdaki eğrilerden hangisi elde edilir?
A)
Fayda imkanları eğrisi
B)
Üretim imkanları eğrisi
C)
Anlaşma eğrisi
D)
Farksızlık eğrisi
E)
Eş ürün eğrisi

Hiç yorum yok: